Onze (interne) kwaliteitsbewaking

Wij voeren actief klanttevredenheidsonderzoek uit. Zo bewaken wij de kwaliteit van onze dienstverlening. Voor suggesties staan wij altijd open. U kunt deze laten weten aan onze advocaten of medewerkers. Heeft u nog geen evaluatieformulier ingevuld, klik dan hier.

Heeft u onverhoopt een klacht, laat het ons weten. Komt u er niet uit met de advocaat die uw zaak behandelt, neem dan contact op met Caroline de Weerdt of in voorkomende gevallen met Rob Lever. Wij nemen tevens deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Een korte uitleg van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur vindt u hier.

Op al onze opdrachten is het Reglement van de Geschillencommissie Advocatuur van toepassing. Het reglement kunt u raadplegen op de website van de Geschillencommissie.

Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven bedragen te boven gaat. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat op grond van de verzekering ten laste van Geelkerken Linskens Advocaten komt. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Onze verzekeraar is Allianz Nederland Groep N.V., Coolsingel 139, 3012 AG in Rotterdam.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot drie maal het aan ons in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde bedrag tot een maximumbedrag van € 50.000,-. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Geelkerken Linskens Advocaten aansprakelijk is. Dit geldt ook als de opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht.