Actualiteiten Bouw- en Aanbestedingsrecht 111 januari 2010

Wetgeving


Drempel aanbestedingen

De drempel voor Europese aanbestedingen voor werken is met ingang van 1 januari 2010 verlaagd naar € 4.845.000,00, voor diensten en leveringen in speciale sectoren naar € 387.000,00, voor diensten en leveringen op rijksniveau naar € 125.000,00 en voor diensten en leveringen op decentraal niveau naar € 193.000,00. De meeste aanbestedende diensten hanteren hier nu al veel lagere drempels.


Aanbestedingswet

De definitieve tekst van de komende aanbestedingswet is nog niet bekend. In september 2009 is de marktconsultatie gesloten. De diverse reacties worden meegenomen bij uitwerking van het wetsvoorstel. Doel is om uiteindelijk te komen tot een duidelijke wet die alle bestaande regels en reglementen vervangt  en helderheid schept, bijvoorbeeld hoe te handelen onder de drempel. Het huidige wetsvoorstel beslaat bijna 300 wetsartikelen en dat moet korter. Bovendien worden de diverse praktijkvragen niet beantwoord met het voorstel.


Aanpassing rechtsbeschermingsrichtlijn

Sinds 21 december 2009 is de aangepaste Europese rechtsbeschermingsrichtlijn rechtstreeks van toepassing, omdat in Nederland de nodige wetgeving nog niet is aangepast. Het wetsvoorstel moet op dit moment nog door de 1e kamer worden beoordeeld. Totdat er een Nederlandse wet is, zijn overeenkomsten die in strijd met de toepasselijke aanbestedingsregeles worden gesloten in beginsel nietig als het voornemen om die opdracht te sluiten niet op voorhand bekend is gemaakt en een gegadigde niet binnen 15 dagen nadien een kort geding kon beginnen. Ten slotte is het de bedoeling dat een aanbestedende dienst inschrijvers altijd moet melden waarom een ander de opdracht zou moeten krijgen. Zodra een Nederlandse wet gereed is volgt nader bericht.


Aanbestedingen


Technische specificaties

Het komt regelmatig voor dat bij de omschrijving van het gevraagde werk, product of dienst wordt verwezen naar een merk of normen. Dat mag niet op grond van de Richtlijn Werken, Leveringen en Diensten voor overheidsopdrachten. Het beoogde object van de aanbesteding, of het nu een werk, levering of dienst is, moet namelijk op zo objectief mogelijke wijze omschreven worden met de toevoeging "of gelijkwaardig". Dat alles om de concurrentie zoveel mogelijk open te stellen. Als in een bestek merken worden genoemd zonder de toevoeging "of gelijkwaardig" is het verstandig daarvan melding te maken bij inlichtingen. In alle gevallen geldt dat het aan de inschrijver is om de gelijkwaardigheid aan de eisen in het bestek aan te tonen. 


Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden, particulieren en arbitrage

Op grond van par. 49 UAV, respectievelijk art. 21 AVA 1992 is de Raad van Arbitrage te Utrecht bevoegd om alle geschillen tussen partijen te beslechten. Afgelopen jaar is meermaals uitgemaakt dat een arbitraal beding in een overeenkomst met een consument onredelijk bezwarend kan zijn, in welk geval niet de Raad van Arbitrage, maar de rechtbank bevoegd is.  Juist is dat niet, maar wel de trend in de rechtspraak. Een en ander kan ondervangen worden door in de offerte voor een overeenkomst van aanneming van werk duidelijk een arbitraal beding op te nemen, met een keuzeoptie voor de  particuliere opdrachtgever om in plaats daarvan geschillen voor te leggen aan de rechtbank. Het is dan aan de opdrachtgever om bij het sluiten van de overeenkomst bewust voor één van beide opties te kiezen.

Gegeven de kosten van een procedure bij de Raad van Arbitrage, alsmede vanwege de ruime mogelijkheden om uitstel te krijgen, kan een procedure over een geldvordering bij de  rechtbank bovendien   goedkoper en sneller zijn. Voor technische geschillen kan dat anders liggen. 


Ten slotte

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande punten nog op- of aanmerkingen heeft, dan horen wij dat graag.   Ook horen wij graag van u als u andere onderwerpen  (over andere rechtsgebieden) toegelicht wilt hebben. 

Deel deze pagina:

Contactpersoon