Actualiteiten Bouw- en Aanbestedingsrecht 24 maart 2010

Aanpassing rechtsbeschermingsrichtlijn

De sinds 21 december 2009 geldende aangepaste Europese rechtsbeschermingsricht-lijn is per 19 februari 2010 "omgezet" in Nederlands recht door de Wet Implementatie rechtsbescherming Aanbesteden (WIRA, zie bijlage). Met name artikel 4 en 7 (minimale termijn aanhouden van 15 dagen tussen voornemen tot gunning en daadwerkelijke gunning) en 8 (overige eisen) zijn van belang. Als niet aan die voorwaarden is voldaan, kan de rechter gevraagd worden een aldus onregelmatig geplaatste overeenkomst te vernietigen. De WIRA is potentieel van groot belang voor alle aannemers die willen proberen om een overheidsopdracht, welke in strijd met de aanbestedingsregels is geplaatst, aan te tasten. Voor de periode van 21 december 2009 tot 19 februari is de tekst van richtlijn 2007/66/EG bepalend. Voor de periode vanaf 19 februari 2010 de tekst van de WIRA. Inhoudelijk maakt dat echter niet veel uit. Op basis van de WIRA kunnen besluiten van aanbestedende diensten in beginsel binnen 30 dagen na mededeling, of binnen 6 maanden indien het besluit op andere wijze bekend wordt, aangetast worden via de rechter. Er is in de WIRA echter een ontsnappingsmogelijkheid opgenomen: indien de bewuste aanbestedende dienst een mogelijk onreglementaire opdracht wel heeft gemeld bij het Europese Publicatieblad en nadien 15 dagen heeft gewacht voorafgaande aan het sluiten van de gewraakte overeenkomst. Ten slotte kan de rechter afzien van het (deels) vernietigen van een onregelmatige overeenkomst afhankelijk van de belangen van alle partijen bij al dan niet voortzetting van de overeenkomst of heraanbesteding. In de hoop de nakoming van de wet te bevorderen, wordt voorzien in een door de NMA op te leggen boete van maximaal 15% van de opdrachtwaarde aan de opdrachtgever.


Klagen over aanbestedingen

Op grond van rechtspraak van o.a. het Europese Hof moeten inschrijvers en gegadigden tijdig klagen over mogelijke onjuistheden in aanbestedingsstukken, bijvoorbeeld voor wat betreft de vereiste ervaring, omzet, technische specificaties, etc.. Ten aanzien van onvolkomenheden in de stukken bij de aanbesteding moet dat voorafgaande aan de aanbesteding zelf. Voor punten die pas op of na de dag van de aanbesteding bekend worden moet dat zo spoedig mogelijk nadien. Doe je dat niet, dan loop je een groot risico om in een eventuele procedure te horen te krijgen dat je kans om te klagen voorbij is. Bedenk daarbij dat vragen stellen "niets" kost, terwijl je door te weinig vragen te stellen de opdracht kunt mislopen.


Algemene voorwaarden en korting of boete.

Zolang de UAV 1989 of de AVA 1992 nog niet zijn aangepast gelden de oude boete-bedragen (respectievelijk f 75,00 en f 50,00 omgerekend in Euro's), voor zover daar bij overeenkomst niet van is afgeweken. Als u opdrachtgever bent is het daarom verstandig om in voorkomende gevallen de boete te actualiseren.

Ten slotte

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande nog op- of aanmerkingen heeft, dan horen wij dat graag.

Deel deze pagina:

Contactpersoon