Actualiteiten Bouw- en Aanbestedingsrecht 316 april 2010

Aanbestedingen


Aanbesteding verplicht?

Het Europese Hof van Justitie (: HvJEG) heeft op 25 maart j.l. een uitspraak gewezen waarin duidelijker is geworden wanneer nu wel of niet sprake is van een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht met betrekking tot verkoop van onroerende zaken en gebiedsontwikkelingen (klik hier voor de uitspraak in de zaak C-451/08 d.d. 25 maart 2010). Verkoop van grond door, bijvoorbeeld, een gemeente is daardoor in beginsel vrijgesteld van aanbesteding. Dat is echter mogelijk anders als die aanbestedende dienst, bijvoorbeeld: a) het initiatief heeft genomen voor de daarop volgende (her)ontwikkeling, b) nadien alsnog gebruiker wordt van die herontwikkelde grond, c) op een of andere wijze bijdraagt in de kosten van de herontwikkeling, d) genoegen neemt met een lagere verkoopwaarde, e) risico loopt bij de opvolgende planontwikkeling of f) bij de verkoop verder gaande voorwaarden stelt dan gebruikelijk op basis van het bestemmingsplan. Het is daarom nog steeds van belang om grondverkopen van aanbestedende diensten goed in de gaten te houden, omdat de aanbestedende dienst alsnog moet aanbesteden als geen "eenvoudige" grondverkoop plaatsvindt.


Welke aanbestedingsprocedure?

De Richtlijn Nutssectoren (2004/17/EG) en het Besluit Aanbestedingsregels Speciale Sectoren (Bass) geven, kort gezegd, regels voor het plaatsen van opdrachten door bedrijven welke actief zijn in een zogenaamde speciale sector (water, energie, energielevering, post, openbaar vervoer en post). Alleen opdrachten die betrekking hebben op de door het bedoelde bedrijf specifiek uitgeoefende activiteit vallen in principe onder het Bass. Op alle andere opdrachten (bijvoorbeeld inkoop van kopieerpapier voor het waterbedrijf) is in beginsel de gewone richtlijn overheidsaanbestedingen van toepassing, welke in Nederland is omgezet in het Bao. Dat kan ook voor de inschrijvers van belang zijn, omdat een aanbestedende dienst onder het Bao aan strengere eisen moet voldoen dan onder het Bass.


Onduidelijkheden bij een aanbesteding

"Spreken is zilver, zwijgen is goud". Dat geldt echter niet voor aanbestedingen. Vragen stellen is belangrijk. Niet alleen omdat een inschrijver daardoor (als het goed is) te weten komt wat een aanbestedende dienst nu precies wil, maar met name omdat de rechtspraak een zware straf stelt op het niet tijdig vragen. Als je namelijk niet tijdig klaagt, dan is de sanctie dat je dat in een procedure ook niet meer kan doen. Het is daarom van belang om vragen zo spoedig mogelijk te stellen. Schroom ook vooral niet om de vraag te herhalen of anders te formuleren als antwoord niet duidelijk is, ook niet als de officiële termijn om vragen te stellen afgelopen is.


Inschrijving op een aanbesteding

Het klinkt trivaal, maar let er bij een aanbesteding goed op, dat de juiste stukken bij een inschrijving worden gevoegd. Abusievelijk twee inschrijfbiljetten in één envelop stoppen, een begroting met een ander totaal dan de inschrijving of een inschrijfbiljet met een afwijkende inschrijfsom in cijfers en in letters zijn "dodelijk".


ARW 2005: Model K


Bij aanbestedingen in de bouw wordt nogal eens het ARW 2005 van toepassing verklaard. Indien daar in de aanbestedingsstukken niet van is afgeweken (wat mag bij aanbestedingen waar de toepassing van het ARW 2005 niet verplicht is), dan vereist het ARW 2005 dat iedere inschrijver een zogenaamd "Model-K formulier" bij zijn inschrijving voegt. Dat formulier moet bovendien ondertekend zijn door de hoogste bestuurder, dus niet door een procuratiehouder of een gevolmachtigde. Let goed op dat de eis om een "Model-K" bij inschrijving te overleggen ook geldt als daar niet in de aanbestedingsstukken om wordt gevraagd, omdat die eis is opgenomen in het ARW 2005 welk reglement op de aanbesteding van toepassing is verklaard. Het niet bij de inschrijving voegen van een ingevuld "Model-K formulier" bij een aanbesteding waarop het ARW 2005 van toepassing is verklaard heeft tot gevolg dat de inschrijving ongeldig is, dus geacht wordt niet gedaan te zijn! Het is daarom verstandig om niet alleen het "Model-K formulier" naar behoren in te vullen en bij inschrijving over te leggen, maar bovendien om na inschrijving op een aanbesteding waarop het ARW 2005 van toepassing is verklaard te vragen of alle inschrijvers het "Model-K" (juist) hebben ingediend. Het zal namelijk niet de eerste keer zijn dat daardoor alsnog diverse inschrijvingen afvallen.


Ten slotte

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande punten nog op- of aanmerkingen heeft, dan horen wij dat graag.

Deel deze pagina:

Contactpersoon