Arbitragebeding; onredelijk voor particulieren?6 november 2012

Als u een woning laat bouwen of verbouwen door een aannemer zal daarvoor een aannemingsovereenkomst opgesteld moeten worden door de aannemer. In deze aannemingsovereenkomst zal doorgaans verwezen worden naar algemene voorwaarden die de aannemer hanteert. Veelal zullen deze algemene voorwaarden een zogenaamd arbitragebeding bevatten. Zo'n beding houdt in dat een geschil tussen u en de aannemer - bijvoorbeeld over de door de aannemer verrichte werkzaamheden - niet aan de gewone rechter dient te worden voorgelegd, maar aan een arbitrage-instituut, zoals de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Dit arbitrage-instituut benoemt dan één of drie arbiters die een oordeel geven over het geschil tussen u en de aannemer.

Wellicht heeft u zich niet gerealiseerd dat tussen u en de aannemer niet alleen de afspraken uit de aannemingsovereenkomst gelden, maar ook de algemene voorwaarden van de aannemer. Of heeft u zich niet gerealiseerd dat de algemene voorwaarden van de aannemer een arbitraal beding bevatten, dat mee brengt dat een geschil tussen u en de aannemer niet wordt beslecht door de gewone rechter, maar door arbiters. Bent u dan toch aan de algemene voorwaarden van de aannemer en het daarin opgenomen arbitragebeding gebonden?

In beginsel wel. Indien de aannemer zijn algemene voorwaarden schriftelijk op de aannemingsovereenkomst van toepassing heeft verklaard, en u hiertegen niet heeft geprotesteerd, gelden deze algemene voorwaarden tussen u en de aannemer ongeacht of u van de algemene voorwaarden kennis heeft genomen. U kunt een arbitraal beding in algemene voorwaarden echter vernietigen, ofwel indien de gebruiker van de algemene voorwaarden (de aannemer) u niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen, ofwel indien het beding voor u onredelijk bezwarend is.

Is een arbitragebeding voor u onredelijk bezwarend? Hierover wordt verschillend gedacht. Als voordelen van arbitrage worden genoemd de technische kennis en ervaring van de arbiters die het geschil beslechten, de informele procedure en de vaak kortere duur van de arbitrageprocedure in vergelijking met de procedure bij de gewone rechter. Als nadelen van arbitrage worden genoemd dat de onafhankelijkheid van arbiters niet op dezelfde wijze is gewaarborgd als die van de gewone rechter en dat een arbitrageprocedure soms duurder is dan een procedure bij de gewone rechter.

Onlangs heeft de Hoge Raad beslist dat de vraag of een arbitragebeding voor particulieren onredelijk bezwarend is, niet in zijn algemeenheid kan worden beantwoord, maar beantwoord dient te worden aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval. Deze beslissing sluit goed aan bij de praktijk. Het hangt erg af van de omstandigheden van uw concrete geval of een arbitragebeding voor u onredelijk bezwarend is. In voorkomend geval is het raadzaam dat u zich daarover tijdig en goed laat informeren.

Deel deze pagina: