Pas op voor staatssteun in deze tijden van crisis!25 februari 2013

Op 23 januari 2013 (C/2013 87) heeft de Europese Commissie een belangwekkend besluit genomen over het toekennen van staatssteun aan marktpartijen.  
De gemeente Leidschendam-Voorburg (hierna: de gemeente) moet 6,9 miljoen euro terugvorderen van marktpartijen die een nieuw centrum in Leidschendam-Voorburg hebben ontwikkeld. Volgens de Europese Commissie heeft de gemeente staatssteun verleend door een te lage grondprijs te vragen. Het besluit kan grote gevolgen hebben voor gemeenten die bouwprojecten nog proberen vlot te trekken.

Bij besluit van 25 januari 2012 (2012/C 86/05) had de Europese Commissie Nederland reeds medegedeeld dat zij ging onderzoeken of de gemeente staatssteun had verleend aan een combinatie van Schouten & de Jong Projectontwikkeling B.V./Bouwfonds Ontwikkeling B.V. (hierna: de combinatie). De gemeente had namelijk ingestemd met zowel de verlaging van de verkoopprijs van een aan de combinatie verkocht perceel grond (€ 4,6 miljoen), als met het kwijtschelden van de projectontwikkelaar te betalen grondexploitatiebijdrage (€ 1,1 miljoen) en kwaliteitsvergoeding (€ 0,9 miljoen).

Zoals je door de financiële crisis op dit moment in de praktijk ziet, was de combinatie niet in staat om 70% van de geplande woningen op de gekochte grond te verkopen, zoals vereist was om de nodige financiering voor de bouwfase te verkrijgen. De gemeente (die een publiek-privaat partnerschap met de combinatie was aangegaan) honoreerde het verzoek om de overeengekomen verkooprijs te verlagen en de te betalen grondexploitatiebijdrage en kwaliteitsvergoeding kwijt te schelden. In ruil voor de prijsverlaging en de kwijtschelding van de bijdragen heeft de combinatie ermee ingestemd om af te zien van het recht zich op de 70%-bepaling te beroepen.

De Commissie kwam destijds tot het voorlopige oordeel en thans tot het definitieve oordeel dat de gemeente een selectief voordeel heeft verschaft aan de combinatie door in te stemmen met de verlaging van de koopprijs en zowel de grondexploitatiebijdrage als de kwaliteitsvergoeding kwijt te schelden. Een particuliere verkoper zou volgens de Commissie niet met dezelfde prijsverlaging hebben ingestemd.

De gemeente heeft inmiddels aangegeven dat zij geen geld wil terugvorderen van de combinatie. Partijen zullen in beroep gaan bij het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen in Luxemburg.

Wij zullen de ontwikkelingen voor u in de gaten houden. Voorlopig is het goed om bij aanpassingen van samenwerkingsovereenkomst in verband met de financiële crisis rekening te houden met het besluit van de Commissie en zal door betrokken partijen kritisch moeten worden bezien of de aanpassingen niet leiden tot onaanvaardbare staatssteun.

Heeft u nadere vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Willemijn Lever in Leiden (w.lever@gl-advocaten.nl) of Renée van der Zwan in Den Haag (r.vanderzwan@gl-advocaten.nl).

Klik hier voor de volledige tekst van het besluit van de Commissie.

 

 


 

Bestanden:
Deel deze pagina: