Seminar actualiteiten bestuursprocesrecht en de nieuwe omgevingswet28 mei 2013

Dinsdagmiddag, 28 mei 2013, stond het jaarlijkse seminar voor overheden op het programma. Coline Norde en Renée van der Zwan verzorgden voor een groep van ongeveer 35 personen onder het mom "leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker?!?" een tweetal presentaties.

Coline Norde trapte af met een bespreking van de Wet aanpassing bestuursrecht. Met name de invoering van het relativiteitsvereiste, de verruimde mogelijkheid om gebreken in een besluit te passeren en wettelijke verankering van de opdracht tot finale geschilbeslechting aan de rechter werden kritisch onder de loep genomen. Coline gaf de aanwezigen de nodige handvatten mee om deze aanpassingen in het bestuursprocesrecht op voordelige wijze toe te passen in de praktijk.

Vervolgens kwam de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten aan de orde. Hierbij is onder meer aandacht besteed aan de wettelijke verankering van het égalitébeginsel en de (nieuwe) bevoegdheidsverdeling tussen de burgerlijke en de bestuursrechter voor wat betreft schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. Met name deze bevoegdsheidsverdeling werd als duidelijk en wenselijk ervaren.

Na een korte onderbreking nam Renée van der Zwan het woord. Met een vooruitblik op de nieuwe Omgevingswet nam zij het publiek mee langs doelstellingen van de Omgevingswet, en de nieuwe instrumenten waarmee burger, ondernemer en overheid mee van doen zullen krijgen. Hoewel het streven naar meer integrale besluitvorming door haar en de aanwezigen als positief wordt ervaren, stelt de nieuwe Omgevingswet de gebruiker op dit moment nog voor vele vragen. Is het wenselijk het vergunningenstelsel overboord te gooien? En wat zijn de gevolgen daarvan voor handhavingsprocedures en benodigde handhavingscapaciteit? Wat moet eigenlijk geregeld worden in het gemeentelijk omgevingsplan? Zullen Provincie en Rijk het inpassingsplan niet missen? Waarom worden de Onteigeningswet en de Wet voorkeursrecht gemeenten niet gelijk in de Omgevingswet opgenomen?

Veel vragen en vooralsnog niet veel antwoorden. Desalniettemin was het een informatieve presentatie, die de aanwezigen aan het denken heeft gezet.

Na de afsluiting van de middag werd onder het genot van een borrel de discussie over beide onderwerpen nog even voortgezet.

Wij kijken terug op een geslaagde middag en danken iedereen die aanwezig was, voor hun aanwezigheid en bijdrage aan de discussie.

Voor degenen die helaas niet aanwezig konden zijn, of de aanwezigen die de sheets nog eens willen bekijken: de presentatie is hier te downloaden.

Deel deze pagina:

Contactpersoon