Bezwaren tegen onteigeningsbesluit treffen doel; geen onteigening voor gemeente14 juni 2013

In een procedure die ik behandel namens een aantal cliënten, werd er door de betrokken gemeente op een bepaald moment verzocht tot het nemen van een administratief onteigeningsbesluit door de Kroon. Dit is voor de gemeente een bepaald hachelijke zaak omdat er heel veel formele vereisten zijn waaraan moet worden voldaan om een onteigeningsbesluit te "krijgen". Was het eerder zo dat de gemeenteraad een onteigeningsbesluit nam dat ter goedkeuring moest worden voorgelegd aan de Kroon, nu neemt de Kroon zelf het onteigeningsbesluit en neemt de gemeenteraad daaraan voorafgaand een verzoekbesluit, waarin hij de Kroon verzoekt om tot onteigening te besluiten.

Formele punten waarop het in deze zaak mis ging, waren gelegen in het door de gemeente veronachtzamen van het feit dat de Kroon reeds eerder in een uitspraak heeft aangegeven dat niet alleen eigenaar persoonlijk schriftelijk ervan op de hoogte moet worden gesteld dat een onteigeningsbesluit wordt voorbereid, maar ook de huurders en andere mogelijk belanghebbenden indien en voor zover zij via de algemeen toegankelijke registers kunnen worden gevonden. Welnu, de gemeente wist dat een ter plaatse ingeschreven bedrijf mogelijk belanghebbende was, maar heeft zich - in strijd met de vereiste zorgvuldigheid - er niet van vergewist of er nog een noodzaak bestond om aan het ingeschreven bedrijf nog een schadeloosstelling aan te bieden en heeft bovendien (mitsdien) het bedrijf niet als belanghebbende aan de Kroon gemeld.

Het niet naleven van deze formele eis maakt het voor de Kroon onmogelijk om een onteigeningsbesluit te nemen en het betekent dat de gemeente helemaal opnieuw moet beginnen.

Er was ook nog enige discussie over het juiste adres van één van de eigenaars. De Kroon redt dit gebrek door te stellen dat het wel duidelijk is dat de betrokken eigenaar niet in zijn belangen is geschaad. De straatnamen "Dam" en "Darm" lijken inderdaad wel erg veel op elkaar.

Voor een naastgelegen perceel ging het vervolgens mis, omdat de gemeente niet tijdig genoeg had onderhandeld. Sinds recente besluiten van de Kroon weten we dat ook voorafgaande aan het nemen van het verzoekbesluit met de eigenaars gesproken moet worden over de aankoop van hun gronden. Wel nu, dat was in deze zaak niet gebeurd, omdat de betrokken eigenaar pas een eerste aanbod kreeg nadat het verzoekbesluit was genomen. Ook hier is de Kroon weer onverbiddelijk en wil ter zake geen onteigeningsbesluit nemen.

Wat is de les van dit verhaal? Het nemen van een onteigeningsbesluit is een hachelijke zaak. Er zijn voortdurend veranderende regels, die maken dat de formaliteiten bij het nemen van een onteigeningsbesluit enorm belangrijk zijn. De maatregelen die de gemeente in deze had moeten nemen, had zij moeten nemen in begin 2011. Nu twee jaar later komt de gemeente er pas achter dat zij fouten heeft gemaakt. Herstel is niet meer mogelijk; de gemeente zal opnieuw moeten beginnen. Voor de betrokken belanghebbenden geldt natuurlijk dat zij niet meer hebben gedaan dan te waken over hun rechten. Ik heb de Kroon erop gewezen dat hun rechten waren geschonden. De Kroon kon dus niet anders besluiten dan hij heeft gedaan. Waren de regels wel goed toegepast, dan zouden de gronden tot onteigening zijn aangewezen.

Voor wie het na wil lezen: Besluit van 25 april 2013, nr.13.000890, houdende aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Roosendaal krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan "Borchwerf II Veld B en verbindingsweg Majoppeveld-Borchwerf) Staatscourant 23 mei 2013 nr. 13051.

Deel deze pagina:

Contactpersoon