Kappen? Dat mag zo maar niet!3 juli 2013

Heeft u geen zon meer in de achtertuin vanwege een oude beuk? Of moeten er oude populieren worden geveld om een straat opnieuw te kunnen inrichten? Voor het omzagen van bomen is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning nodig. Wettelijk gezien spreekt men van een "omgevingsvergunning om houtopstand te vellen of te doen vellen", in de volksmond de kapvergunning geheten.

In de Haagse Algemene Plaatselijke Verordening zijn regels opgenomen en criteria waaraan getoetst wordt bij de vraag of een kapvergunning kan worden verleend. Bovendien heeft de gemeente een lijst van monumentale bomen opgesteld en dient bij eventuele kap van een monumentale boom advies te worden ingewonnen bij een speciaal daarvoor aangestelde adviesraad. De criteria in de Algemene Plaatselijke Verordening strekken ter bescherming van natuurwaarden, educatieve waarden, milieuwaarden, belevings- en gebruikswaarden. Als een kapvergunning wordt verleend, betekent dat niet dat automatisch tot kap kan worden overgegaan. Als er ook nog andere vergunningen nodig zijn, kan in de kapvergunning de voorwaarde worden opgenomen dat pas tot vellen mag worden overgegaan indien die andere vergunning (denk aan een bouwvergunning of een toestemming om te mogen afwijken van de gebruiksbepalingen uit het bestemmingsplan) onherroepelijk zijn geworden.

In de wet is geregeld dat omwonenden bezwaar kunnen maken tegen een eventuele kapvergunning. Uitgangspunt is dat pas gekapt mag worden wanneer de bezwaartermijn is verstreken. Dienen omwonenden een bezwaarschrift in dan kunnen zij naar de rechtbank om de voorzieningenrechter te vragen het besluit te schorsen tot op het bezwaar is beslist.

Er is dus de nodige procedurele rechtsbescherming. De kap van een enkele boom leidt in de praktijk niet altijd tot discussies. Wanneer de gemeente in het openbaar gebied bomen wil kappen, is zij gebonden aan haar eigen beleid en kunnen omwonenden zich, wanneer zij de bomen graag gehandhaafd zien, beroepen op de regels van de algemene plaatselijke verordening.

Volwassen bomen in openbaar gebied zijn vaak bepalend voor het straatbeeld. Het is dus maar goed dat niet elke boom zo maar gekapt kan worden. Met de procedureregels wordt bovendien voorkomen dat onomkeerbare situaties ontstaan. Als eenmaal de bijl in de stam wordt gehakt, is er immers geen weg  terug.

(Gepubliceerd in Scheveningse Courant van 3 juli 2013)

Deel deze pagina:

Contactpersoon