Actualiteiten Bouw- en Aanbestedingsrecht18 juli 2013

Bijgaand het 2e kwartaalbericht met een selectie van recente, mogelijk voor u interessante, actuele informatie over onder andere bouw- en aanbestedingsrecht.

Aanbestedingswet: sinds 1 april 2013 in werking

U wist het natuurlijk al: de Aanbestedingswet is sinds 1 april 2013 in werking getreden. Met de invoering van de Aw zijn het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (: Bao), het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (: Bass) en de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (: Wira) komen te vervallen. De betreffende regelingen zijn nu opgenomen in de Aanbestedingswet.

Belangrijkste wijzigingen in de Aanbestedingswet zijn, o.a., dat geschiktheidseisen in principe geen betrekking mogen hebben op de omzet van gegadigden. Gunning op laagste prijs is in principe niet meer mogelijk (moet nu emvi zijn). Verder mogen opdrachten niet onnodig worden samengevoegd. Als opdrachten toch worden samengevoegd, dan moet een aanbestedende dienst dit in de aanbestedingsstukken motiveren. In dat geval moet de betreffende opdracht bovendien zoveel mogelijk worden opgedeeld in meerdere percelen. Als dat niet passend is voor de betreffende aanbestedende dienst, dan moet dat in de aanbestedingsstukken worden gemotiveerd.

Aanbestedende diensten moeten verder de administratieve lasten van gegadigden en/of inschrijvers zoveel mogelijk beperken, bijvoorbeeld door het gratis verstrekken van de aanbestedingsstukken en het verplicht gebruiken van het vastgestelde model eigen verklaring waarmee aangegeven kan worden welke gegevens en inlichtingen in eerste instantie volstaan. De in dat kader veelal gevraagde gedragsverklaring is voortaan twee jaar geldig (in plaats van veelal maanden). Inschrijftermijnen zijn iets korter geworden.

Alle eisen die gesteld worden moeten in redelijke verhouding staan tot de opdracht. Met het oog daarop is de Gids Proportionaliteit als richtsnoer aangewezen. Aanbevolen wordt daarin om alleen geschiktheidseisen op te nemen die verband houden met de daadwerkelijke risico's die de opdracht met zich meebrengt, of zijn terug te voeren op de gewenste competenties. Voor werken onder de drempel wordt ten slotte het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (: ARW 2012) als richtsnoer aangewezen.

Of de Aanbestedingswet een lang leven gegund wordt is nog onzeker: een nieuw pakket met ingrijpende voorstellen om de Europese aanbestedingsrichtlijnen aan te passen ligt al weer klaar en wordt naar verwachting uiterlijk medio 2014 ingevoerd.

 

Aanbestedingsrecht: je mag lezen wat er staat (oftewel: de CAO-norm)

Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, 26 juni 2013 (C/19/98630, KG ZA 13-82)

In een uitspraak van 26 juni j.l. heeft de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, geoordeeld dat de zogenaamde cao-norm ook van toepassing is op aanbestedingen. Dat betekent dat een gegadigde de eisen bij een aanbesteding mag lezen in onderling verband en op een wijze zoals een behoorlijk geïnformeerde en normaal handelende inschrijver dat ook zou doen.

In de betreffende zaak was discussie ontstaan tussen de aanbestedende dienst en een gegadigde over hoe een bepaalde "en/of" ervaringseis nu gelezen moest  worden. De betreffende eis was op één en dezelfde regel opgebouwd uit twee onderdelen: een minimumeis (A) en daar direct naast een selectie-eis (B) waarmee je extra punten kon scoren om in aanmerking te komen voor een uitnodiging om te mogen inschrijven.

In de inlichtingenronde zijn over die eisen vragen gesteld. Daarbij is meermaals aangegeven dat aangetoond kon worden dat aan de gestelde eisen voldaan werd door bij inschrijving aan te tonen dat ervaring was opgedaan met "A" of "B".

Een van de gegadigden heeft daarop voor zowel de minimumeis als de selectie-eis bewijs overgelegd van "A". Daarmee voldeed de gegadigde volgens de aanbestedende dienst wel aan de minimumeis, maar niet aan de selectie-eis. Daardoor kreeg de gegadigde onvoldoende punten om in aanmerking te komen voor inschrijving op het betreffende werk. De gegadigde was het daar niet mee eens en begon een kort geding.

De Voorzieningenrechter heeft in die zaak geoordeeld dat de gegadigde door de inlichtingenronde op het verkeerde been was gezet en de antwoorden zo mocht opvatten dat zij bij beide eisen mocht kiezen tussen hetzij A of B. Had de aanbestedende dienst dat anders willen zien, dan had zij maar duidelijker antwoord moeten geven, aldus de voorzieningenrechter. Dat hadden wij op voorhand ook gezegd.

 

Aanneming van werk: aannemer aansprakelijk voor verborgen gebrek

Rechtbank Noord-Nederland, 5 juni 2013, LJN: CA3945, r.o. 3.8.3

Artikel 7:759 BW bepaalt, dat de aannemer gehouden is om gebreken die na oplevering worden ontdekt te herstellen. Die verplichting wordt echter beperkt door artikel 7:758 lid 3 BW, waarin wordtaangegeven dat de aannemerna oplevering niet meer aansprakelijk is voor gebreken aan het werk die de opdrachtgever bij oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. Een vergelijkbare bepaling staat in paragraaf 12 UAV 2012. Een en ander is bevestigd in een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland, waarin werd aangegeven dat de aannemer na oplevering niet meer aansprakelijk is voor gebreken die de, in dat geval particuliere, opdrachtgever bij oplevering had kunnen ontdekken. Voor verborgen gebreken, gebreken die eerst na de oplevering ontdekt konden worden, geldt dat echter niet. De laatste termijn wordt in de UAV in beginsel beperkt tot vijf jaar na oplevering van het werk.

 

Aanneming van werk: vernietiging arbitraal vonnis? (I)

Rechtbank te Amsterdam, 17 april 2013,LJN: CA1397

In overeenkomsten voor aanneming van werk wordt veelal verwezen naar algemene voorwaarden. Vaak wordt er in die algemene voorwaarden bepaald, dat een eventueel geschil wat tussen de partijen bij de overeenkomst ontstaat onderworpen is aan arbitrage. Het geschil kan in die situatie niet worden voorgelegd aan de gewone burgerlijke rechter, maar slechts aan het arbitrage instituut wat partijen in de overeenkomst bevoegd hebben verklaard. Ook na afloop van een arbitrageprocedure kan het geschil in de regel niet aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd, tenzij in het arbitrale vonnis sprake is van een aantal essentiële tekortkomingen. Als daar sprake van is, dan kan de rechtbank gevraagd worden om het arbitrale vonnis te vernietigen. In het wetboek van burgerlijke rechtsvordering wordt in dat kader in artikel 1065 Rv een limitatieve opsomming gegeven van de gronden  op basis waarvan vernietiging van een arbitraal vonnis kan plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat partijen geen arbitrage zijn overeengekomen of omdat de arbiters zich niet aan hun opdracht hebben gehouden. In de uitspraak van de rechtbank te Amsterdam is terecht geoordeeld dat een juridisch onjuist vonnis  daar niet onder valt, zodat een vernietiging van een arbitraal vonnis op die grond (dus) niet mogelijk is.

 

Vernietiging arbitraal vonnis (II)

Hoge Raad, 22 maart 2013,  LJN: BY8099

In het aangehaalde arrest heeft de Hoge Raad bepaald, dat het een partij niet vrij staat om, gaandeweg een procedure waarin verzocht werd om een arbitraal vonnis te vernietigen, alsnog een beroep te doen op één van de gronden voor vernietiging zoals genoemd in artikel 1065 Rv, ook niet als die vernietigingsgrond was opgenomen in de dagvaarding maar toen betrekking had op een ander oordeel van arbiters.

 

Algemene voorwaarden: toepasselijkheid DNR 2005

Hof Arenhem-Leeuwarden, 28 mei 2013, LJN: CA1495

In het arrest van het hof wordt bevestigd, dat  algemene voorwaarden (zoals in die zaak DNR 2005) snel van toepassing zijn ook als de gebruiker van die voorwaarden (in dat geval de opdrachtgever, een gemeente) begreep of moest begrijpen dat de opdrachtnemer de inhoud van die voorwaarden niet kende.

 

Architectenrecht: BNA kiest Geelkerken Linskens Advocaten als partner

Sinds 1 juni 2013 is Geelkerken Linskens Advocaten partner van de Bond Nederlandse Architecten (:BNA). In dat kader zal Geelkerken Linskens Advocaten regelmatig een gratis juridisch spreekuur voor BNA-architecten houden op ons kantoor in Leiden over uiteenlopende rechtsgebieden, waaronder architectenrecht. Het eerst volgende spreekuur zal op dinsdag 17 september a.s. vanaf 18:30 uur tot 20:00 uur worden gehouden. Daarna zal er iedere 3e dinsdag van de maand een spreekuur worden gehouden. Leden van de BNA kunnen zich via de BNA aanmelden voor het spreekuur. Zie ook: www.bna.nl.

 

Staatssteun: schorsing bestemmingsplan wegens mogelijk verboden staatssteun

Voorzitter ABRvS,15 maart 2013,  LJN: BZ4922

De Afdeling heeft het bestemmingsplan "Nieuw Mariënpark", dat door de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg was vastgesteld, bij wijze van voorlopige voorziening geschorst. Volgens bewoners is sprake van ongeoorloofde staatssteun omdat geen marktconforme prijs door de gemeente is bepaald in het kader van een grondverkoop aan een woningcorporatie. De gemeente heeft volgens de bewoners veel meer grond overgedragen dan vermeld in de anterieure overeenkomst, in welk geval de verkoopopbrengst van € 298.670,00 volgens hen veel te laag is. De Afdeling oordeelt dat de vraag of zich ongeoorloofde staatssteun voordoet in een bodemprocedure onderzocht dient te worden en dat onvoldoende informatie aanwezig is om een en ander te verifiëren. In afweging van de betrokken belangen ziet de Afdeling echter wel al aanleiding om tot schorsing over te gaan, in afwachting van de bodemprocedure.

Staatssteun: de Europese Commissie dient soms om advies gevraagd te worden

ABRvS,13 februari 2013,  LJN: BZ1245

Gelet op de rol van de Commissie bij de handhaving van staatssteunregels en de specifieke deskundigheid waarover zij beschikt bij de beoordeling of een overheidsmaatregel als staatssteun kwalificeert, dient een bestuursorgaan in sommige gevallen in contact te treden met de Commissie om deze om advies te vragen indien een betrokkene uitvoerig, aan de hand van gegevens en een deskundigenadvies, heeft uiteengezet waarom volgens haar geen sprake is van staatssteun.

 

Grond eigendom:  verkrijging door verjaring?

Hof Den Bosch, 16 april 2013, LJN: BZ7880

Op grond van artikel 3:105 lid 1 BW in samenhang met artikel 3:306 BW kan je door verjaring de eigendom verkrijgen van andermans grond die je voordien in bezit had (genomen). Conform de wet is er pas sprake van bezit als je een bepaald stuk grond voor je zelf houdt. Dat moet dan ook kenbaar zijn (geweest) voor de bestaande eigenaar van de strook grond waarvan je claimt dat je daarvan door verjaring eigenaar bent geworden. Dat je een paadje over een perceel grond incidenteel onderhoudt, of daar af en toe gebruik van maakt, heeft volgens het hof niet tot gevolg dat je daar pretendeert eigenaar van te zijn, zodat je daar ook geen eigenaar van kan worden. Van verjaring kan volgens het hof pas sprake zijn als de werkelijk rechthebbende (die nadeel ondervindt door een eventuele verjaring) uit de gedragingen van de partij die een beroep doet op verjaring had kunnen en moeten opmaken dat deze pretendeert rechthebbende te zijn, zodat de werkelijk rechthebbende desgewenst nog maatregelen kan treffen om de inbreuk(en) op zijn eigendomsrecht tijdig te beëindigen. Om te beoordelen of in een bepaalde situatie een verjaring loopt, komt het veelal aan op een beoordeling van de feitelijke situatie toen en nu. Met het oog daarop is het verstandig om regelmatig foto's van je eigendom te maken en te vergelijken met oudere foto's.

 

Ten slotte

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest. Indien u naar aanleiding van dit stuk, of met betrekking tot andere juridische aspecten, vragen heeft: bel gerust. Als u in onze informatie iets mist, of een onjuistheid ontdekt, dan horen wij dat graag. Ziet u in een volgend bericht een bepaald onderwerp graag besproken: meld dat ons! Indien u andere belangstellenden voor dit bericht weet die geen mailing van ons hebben ontvangen, schroom dan niet om dit bericht door te zenden of hem/haar te vragen zich bij ons aan te melden voor een volgende versie van deze nieuwsbrief.

Dit bericht verschijnt in beginsel ieder kwartaal. Het volgende bericht verschijnt zo spoedig mogelijk na afloop van het 3e kwartaal, omstreeks 1 oktober 2013. In de tussentijd worden actualiteiten op onze website geplaatst: www.gl-advocaten.nl.

 

Deel deze pagina:

Contactpersoon