AVA 2013: de bouw is weer bij de tijd30 juli 2013

Bouwend Nederland heeft recentelijk de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) vervangen door een meer eigentijdse versie, de Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 (AVA 2013).
De AVA 1992 en de AVA 2013 zijn geschreven voor de situatie dat je geen voortdurend deskundig toezicht, de zogenaamde directie, op de bouwplaats hebt.
Ten opzichte van de AVA 1992 is de AVA 2013 ingrijpend gewijzigd. Veel wijzigingen zijn in het voordeel van de aannemer, maar op veel onderdelen is de AVA 2013 ook aangepast aan het Burgerlijk Wetboek.

Zie hieronder de belangrijkste wijzigingen:

Offerte ?

In aansluiting op de praktijk kan je een offerte nu ook per e-mail uitbrengen.

Vaste aanneemsom of regie ?

Feitelijk bestond de AVA 1992 uit twee verschillende sets van algemene voorwaarden: één versie voor het geval sprake was van een vooraf vastgestelde vaste aanneemsom en één versie voor uitvoering van het werk tegen vergoeding van de daadwerkelijke kosten op basis van vooraf bepaalde kostenposten (: regie). In de AVA 2013 zijn beide versies nu geïntegreerd.

Werk door derden ?

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om tegelijk werk zelf, of door derden, uit te (laten) voeren, zonder schriftelijke toestemming van de aannemer. Volgens artikel 3 AVA 1992 kon dat wel, zolang het werk daardoor niet vertraagde.

Voorgeschreven onderaannemer ?

In navolging van de UAV is de opdrachtgever nu ook verantwoordelijk voor extra kosten door niet tijdig/niet deugdelijk presteren door een voorgeschreven onderaannemer of leverancier (artikel 15 lid 6 AVA 2013).

Opzegging ?

Met de AVA 2013 heeft de aannemer bij opzegging van het werk door de opdrachtgever het recht om hetzij te kiezen voor: a) een forfaitaire vergoeding van 10% van het niet uitgevoerde deel van het werk, of b) afrekening van de aanneemsom verhoogd met de extra kosten om het werk voortijdig stop te zetten en verminderd met de daardoor bespaarde kosten. De laatste optie stond ook al in de AVA 1992, maar leverde vaak discussie op over de vraag wat dan de hoogte van kosten en besparingen was. Met de lage marges in de bouw van dit moment zal een aannemer waarschijnlijk dan ook snel de voorkeur geven aan optie a).

Meer- en minderwerk ?

Conform artikel 7:755 BW kan alleen aanspraak worden gemaakt op vergoeding van meerwerk als dat vooraf gemeld is of evident is. In de AVA 1992 was los daarvan niet geregeld wanneer meer- en minderwerk afgerekend mocht worden. In artikel 6 lid 9 AVA 2013 is nu opgenomen dat bij de opdracht tot meerwerk 25% in rekening kan worden gebracht als voorschot. De rest van het meerwerk kan pas na afronding van het meerwerk in rekening worden gebracht.

Oplevering ?

De regeling voor oplevering van het werk is vereenvoudigd. Met de AVA 2013 volstaat in beginsel een schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever dat het werk gereed is voor oplevering. Reageert de opdrachtgever daar niet op, of keurt de opdrachtgever het werk niet binnen 8 dagen nadien af, dan wordt het werk geacht opgeleverd te zijn. Dat geldt ook als het werk in gebruik wordt genomen. Reageert de opdrachtgever wel, dan volstaat bij de AVA 2013 dat het werk wordt aanvaard.

Oplevertermijn ?

De AVA 2013 introduceert in artikel 7 lid 2 de verplichting dat de oplevertermijn op de dag van oplevering voldaan moet zijn, als die factuur ten minste veertien dagen voorafgaande aan de beoogde oplevering is ingediend. Gezien artikel 7 lid 3 AVA 2013 ligt het voor de hand om daar in de overeenkomst van af te wijken. Particuliere opdrachtgevers kunnen hoe dan ook 5% van de aanneemsom inhouden totdat, kort gezegd, alle opleverpunten zijn verholpen (artikel 8 AVA 2013).

Te late oplevering ?

In de AVA 1992 was nog een (onbegrensde) korting van 50 gulden per werkdag opgenomen. In artikel 10 lid 3 AVA 2013 is dat in € 40,00 per werkdag gewijzigd, met een maximum van 25% van de aanneemsom bij een aanneemsom tot € 20.000,00 en bij een hogere aanneemsom met een maximum van 15% van de aanneemsom. De korting is verschuldigd vanaf het moment dat het werk, rekening houdende met aan de aannemer toekomend uitstel, opgeleverd moest zijn.

Incassokosten ?

Op grond van de AVA 1992 kon de aannemer zijn eventuele incassokosten fixeren op 10% van het te incasseren bedrag. In de AVA 2013 wordt verwezen naar het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, waarin sprake is van een staffel naar mate het te incasseren bedrag hoger wordt.

Aansprakelijkheid na oplevering ?

In afwijking van de AVA 1992 is de aannemer na oplevering in beginsel niet meer aansprakelijk voor gebreken aan het werk. In de onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering is de aannemer slechts aansprakelijk voor verborgen gebreken die toerekenbaar zijn aan de aannemer (artikel 9 lid 8). In de periode van 5 jaar nadien geldt hetzelfde, met dat verschil dat een eventueel geschil over gebreken die zijn ontdekt in de onderhoudsperiode binnen 2 jaar na afloop van de onderhoudsperiode moet worden ingesteld, terwijl dat anders 5 jaar na afloop van de onderhoudsperiode is. De reden voor dat onderscheid is niet duidelijk.

Ontwerpfout ?

Voor de situatie dat het ontwerp, aan de hand waarvan gebouwd wordt, (deels) afkomstig is van de aannemer, bepaald artikel 16.1 AVA 2013 dat de aannemer slechts aansprakelijk is voor toerekenbare fouten in (zijn deel van) het ontwerp tot de omvang van de ontwerpkosten of, als daar geen specifieke kosten voor zijn overeengekomen, tot maximaal 10% van de aannemingsom.

De andere veel gebruikte set van algemene voorwaarden in de bouw, de UAV 1989, was in 2012 al aangepast. Zie voor de tekst daarvan: UAV 2012. Zowel voor de AVA 2013 als de UAV 2012 geldt dat het algemene voorwaarden betreft, zodat het partijen in principe vrij staat om daar in hun overeenkomst van af te wijken. Omdat de verschillende bepalingen op elkaar zijn afgestemd verdient het aanbeveling om eventueel beoogde wijzigingen voor te leggen aan een jurist. Desgewenst kunnen wij u daarbij helpen.

Ten slotte nog het volgende: als je algemene voorwaarden van toepassing wilt verklaren, dan moet je die voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst ter beschikking hebben gesteld van je (mogelijk) opdrachtgever of moeten die voorwaarden op een andere manier op voorhand kenbaar zijn geweest. Dat kan dus ook door die voorwaarden op je website te plaatsen en daar in de offerte of overeenkomst naar te verwijzen. Om later discussie te voorkomen blijft het echter verstandig om een kopie van die voorwaarden mee te zenden bij het indienen van een offerte en/of bij toezending van de overeenkomst en daarbij te vermelden dat de betreffende voorwaarden als bijlage zijn bijgevoegd. Nog beter is om de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst een stuk te laten ondertekenen, waarin wordt vermeld dat de algemene voorwaarden zijn overhandigd, zodat je later kan bewijzen dat de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk zijn overhandigd. Dat voorkomt dan weer onnodige discussies of wel aan de vereisten in artikel 6:230b, 6:230c, 6:233 en/of 6:234 BW is voldaan en of de beoogde algemene voorwaarden wel van toepassing zijn tussen partijen.

Deel deze pagina:

Contactpersoon