Pre-pack nu ook in Den Haag31 juli 2013

Een faillissement betekent dikwijls (en in de huidige economische omstandigheden nagenoeg altijd) het einde van een onderneming naast het persoonlijke drama voor de ondernemer. Dit betekent een verlies voor de economie, er verdwijnen immers de nodige arbeidsplaatsen en er vindt kapitaalvernietiging plaats. Dit verlies kan worden beperkt wanneer een doorstart wordt gerealiseerd. Het realiseren van een doorstart wordt vergemakkelijkt nu er in Nederland door verschillende rechtbanken de mogelijkheid is geschapen om voor faillissement een en ander te regelen middels een zogenaamde pre-pack. Dit is een insolventieprocedure die ontleend is aan het Angelsaksisch rechtssysteem, maar die in Nederland nog geen wettelijke basis kent.

Wat is de pre-pack?

De pre-pack is een methode die inmiddels ook door de rechtbank in Den Haag wordt gehanteerd om de hierboven aangegeven economische schade als gevolg van een faillissement te beperken. Bij de pre-pack wordt de mogelijkheid van een doorstart van de onderneming vergroot. Een pre-pack kan verzocht worden bij de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de onderneming zich bevindt. Met name zal moeten blijken van de overlevingskansen. Indien de pre-pack wordt toegepast wordt er een 'stille bewindvoerder' benoemd. De 'stille bewindvoerder' bekijkt kritisch de door de onderneming en de doorstarter voorgenomen transactie. Als de 'stille bewindvoerder' en de rechter die hem heeft aangesteld de transactie hebben bekeken en getoetst, wordt het faillissement aangevraagd en worden de 'stille bewindvoerder' en de rechter benoemd als curator en rechter-commissaris.

Snel schakelen: schade beperken

Door in stilte een deal voor te bereiden kan er waarde worden behouden voor de schuldeisers die normaal gesproken niet zelden met lege handen staan na het faillissement van hun schuldenaar. Na de uitspraak van het faillissement een doorstart realiseren blijkt in e praktijk telkens een lastige opgave. Leveranciers vertrouwen de zaak niet meer, klanten gaan op zoek naar andere mogelijkheden en werknemers zullen op zoek gaan naar een andere baan. Na een pre-pack kan er in het faillissement echter snel geschakeld worden en zal de doorstart snel worden voltooid, met als gevolg dat leveranciers kunnen blijven leveren, klanten kunnen blijven afnemen en werknemers hun baan kunnen behouden. Daarnaast is een pre-pack van waarde voor de aanstaand failliet en de doorstarter nu er een bepaalde mate van controle plaats vindt door de 'stille bewindvoerder' en de rechter-commissaris. Hiermee is de transactie van tevoren getoetst op mogelijke juridische struikelblokken.

'Stille bewindvoerder' niet de adviseur van de partijen bij de doorstart

Men dient zich de volgende zaken te realiseren alvorens de rechtbank om een pre-pack te verzoeken.

Ten eerste is de 'stille bewindvoerder' niet de adviseur van failliet en ook niet van de overnemer. De 'stille bewindvoerder' treedt net zoals een curator in een faillissement op voor de schuldeisers. Dit betekent dat de 'stille bewindvoerder' voor de schuldeisers het onderste uit de kan zal proberen te halen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de uiteindelijk prijs voor de doorstart hoger komt te liggen dan de prijs die de partijen voor ogen hebben. Daar tegenover staat wel de hiervoor bedoelde 'zekerheid' en de beperkte verdamping van kapitaal.

Ten tweede is er nog geen wettelijke basis voor de pre-pack, het is daarom vooralsnog onduidelijk wat nu exact de bevoegdheden van de 'stille bewindvoerder' zijn.

Tot slot moet de aanstaand failliet beseffen dat de curator na de doorstart of de verkoop van de onderneming zijn gewone faillissementsonderzoek zal verrichten. Hieruit kan bijvoorbeeld nog altijd aansprakelijkheid van de bestuurders van failliet volgen.

Pre-pack: wetgeving onderweg

In Nederland is de pre-pack inmiddels verschillende keren toegepast. Recentelijk nog werd de pre-pack toegepast bij het Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Over de toepassing van de pre-pack is in juridische literatuur veel discussie. Door de bank genomen kan worden gesteld dat de voorstanders van de pre-pack in de meerderheid zijn. Het Ministerie van Justitie heeft inmiddels ook al toegezegd de pre-pack op te nemen in het op handen zijnde wetgevingsprogramma 'Herijking Faillissementsrecht' wat na de zomer van 2013 moet resulteren in een wetsvoorstel waarin de pre-pack wordt geregeld. Deze ontwikkeling is wenselijk om de rol van de 'stille bewindvoerder' te definiëren en af te bakenen. De ontwikkelingen op dit gebied worden door ons nauwlettend gevolgd en wij zullen u hierover in de toekomst dan ook nader informeren.

Contact

Bevindt uw onderneming zich in financiële moeilijkheden, lijkt een faillissement onontkoombaar maar ziet u overlevingskansen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze advocaten gespecialiseerd op het gebied van herstructurering en insolventie om te bezien of de pre-pack voor uw onderneming een uitkomst kan bieden. Zoals gezegd is een pre-pack nu ook mogelijk voor ondernemingen in onze regio.

Deel deze pagina:

Contactpersoon