Kantonrechter past zekere reflexwerking WNT toe in ontbindingsprocedure2 augustus 2013

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Deze wet stelt een maximum aan de beloning en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector.

In de WNT is bepaald dat een ontslagvergoeding maximaal € 75.000,00 bruto mag bedragen. Daarbij is aangegeven dat betalingen die dit bedrag overschrijden onverschuldigd zijn betaald, tenzij de betaling voortvloeit uit een rechterlijke uitspraak. Dit houdt in dat kantonrechters in principe niet zijn gebonden aan de gestelde maxima in de WNT en in een ontbindingsprocedure dus vrij zijn om een hogere ontbindingsvergoeding dan € 75.000,00 bruto toe te kennen.

Hoewel de WNT dus niet direct doorwerkt in ontbindingsprocedures, heeft de Kantonrechter Leeuwarden in zijn uitspraak van 4 juli 2013 (ECLI:NL:RBNNE:2013.4102) bepaald dat aan deze wettelijke regeling wel een zekere reflexwerking dient te worden toegekend in ontbindingsprocedures.

In de betreffende zaak werd de kantonrechter expliciet verzocht om te bepalen dat de vergoeding het maximumgedrag moet overschrijden, om zo te voorkomen dat betalingen in verband met de aangeboden ontslagvergoeding boven het in de WNT gestelde maximum van € 75.000,00 bruto onverschuldigd zouden zijn betaald. De kantonrechter wijst dit verzoek af en geeft hierop aan dat - nu partijen ter terechtzitting hebben aangegeven dat zij zich niet wensen uit te laten over de omstandigheden die tot de verzochte ontbinding hebben geleid - de kantonrechter niet kan inschatten of in de onderhavige situatie de billijkheid eist dat een hogere vergoeding dan het gestelde maximum uit de WNT dient te worden toegekend.

De kantonrechter Leeuwarden laat zich dus niet voor het karretje spannen om door middel van het afgeven van een rechterlijke uitspraak zomaar de gestelde regels van de WNT te omzeilen.

 

Deel deze pagina:

Contactpersoon