Gemeente onderbouwt wijze van planuitvoering niet: verzoek tot onteigening afgewezen12 augustus 2013

Met de bevoegdheid om bestemmingsplannen vast te mogen stellen heeft de overheid een sterk middel in handen om bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen te sturen. Om een nieuwe bestemming ook te kunnen realiseren moet de overheid echter ook kunnen beschikken over de grond die nodig is om die uit te voeren. Daartoe zal de overheid in eerste instantie proberen de benodigde gronden minnelijk aan te kopen. Als het echter niet lukt om overeenstemming te bereiken met de grondeigenaar kan de overheid gaan onteigenen.

Voordat de overheid de civiele rechter kan verzoeken de onteigening uit te spreken moet echter eerst een bestuursrechtelijke procedure doorlopen worden. Het betreft de administratieve onteigeningsprocedure waarin de Kroon verzocht wordt de benodigde gronden ter onteigening aan te wijzen. Naar aanleiding van een verzoek tot onteigening toetst de Kroon onder andere of de voorgeschreven procedureregels in acht zijn genomen.

In het besluit van 17 juni 2013, nr. 13.001222, heeft de Kroon een verzoek van de gemeente Cranendonck tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening afgewezen omdat niet was voldaan aan het vereiste van artikel 79 Onteigeningswet, op grond waarvan bij het verzoekschrift documenten moeten worden aangeleverd die inzicht kunnen geven in de wijze waarop de verzoeker het plan uitgevoerd wenst te zien.

Wat was nu het geval? De gemeente Cranendonck wilde gronden onteigenen ten behoeve van de aanleg van een fietspad. Het bestemmingsplan liet echter ruimte voor een flexibele invulling van de bestemming. De Kroon overweegt dat het de gemeente in een dergelijk geval vrij staat om te kiezen voor een bepaalde wijze van uitvoering van het bestemmingsplan.

De gebruiker van de te onteigenen gronden had de gemeente herhaaldelijk gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over de voorgenomen planuitvoering. Uiteindelijk heeft de gemeente echter pas na de hoorzitting die naar aanleiding van de door de gebruiker ingediende zienswijze is gehouden twee tekeningen overgelegd waaruit bleek op welke wijze de gemeente het fietspad wilde realiseren. De Kroon was van oordeel dat de gemeente daarmee onvoldoende informatie had verstrekt over de door haar voorgestane wijze van uitvoering van het bestemmingsplan. Om die reden heeft de Kroon het verzoek om onteigening van de gemeente afgewezen.

Overheden die een verzoek tot onteigening willen doen, zullen er dus voor moeten zorgen dat uit de stukken die bij het verzoek worden overgelegd duidelijk blijkt op welke wijze de nieuwe bestemming gerealiseerd zal worden.

Deel deze pagina:

Contactpersoon