Gebrekkig werk: herstel of schadevergoeding?21 augustus 2013

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 mei 2013 (LJN: CA0773).

Het komt voor dat na oplevering blijkt dat een werk toch niet helemaal goed is en dat een en ander toe te rekenen valt aan de aannemer. Op grond van artikel 7:759 BW moet je in dat geval in principe de aannemer in de gelegenheid stellen om het betreffende verborgen gebrek binnen redelijke termijn te herstellen (een min of meer vergelijkbare bepaling staat bijvoorbeeld ook in de AVA 2013 en de UAV 2012).

Voldoet de aannemer niet aan het verzoek tot herstel van die gebreken, dan moet je de aannemer normaal gesproken sommeren, in gebreke stellen, voordat je verdergaande stappen tegen de aannemer kan nemen (artikel 6:82 BW). Dat gaat uit van de veronderstelling dat nakoming, het voldoen aan de overeenkomst, nog mogelijk is.

Een sommatie is echter niet nodig als nakoming niet meer mogelijk is (artikel 6:74 lid 2 BW). Dat laatste deed zich voor in het hiervoor aangehaalde arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 21 mei 2013. In die zaak was sprake van de verkoop van de woning van A aan B, welke woning ongeveer een half jaar voordien in opdracht van A door aannemer C was gebouwd en opgeleverd (aanneming van werk).

In het kader van die koop heeft B de woning laten keuren. Daarbij is geconstateerd dat er diverse gebreken aan het dak van die woning waren. B heeft A aansprakelijk gesteld voor die gebreken, die op zijn beurt aannemer C aansprakelijk heeft gesteld en de door B geleden en nog te lijden schade als gevolg van het slechte dak van C heeft geclaimd.

Omdat A op dat moment al geen eigenaar meer was van de betreffende woning, heeft het Hof geoordeeld dat A in die situatie aannemer C niet meer in gebreke hoefde te stellen en dat A in dat geval kon volstaan met het claimen van de schade van B bij C.

In de meeste andere situaties is het echter veelal verstandig om toch een sommatie uit te brengen, al was het maar omdat je daarmee ook de discussie voorkomt of het gebrek wel tijdig is gemeld en of wel tijdig nadien een procedure is begonnen.

Heeft u vragen over dit bericht of over andere juridische onderwerpen? Bel of mail gerust!

Deel deze pagina:

Contactpersoon