Bevoegdheden buitenlandse curator in Nederland.20 september 2013

Op 13 september 2013 heeft de Hoge Raad, onder verwijzing naar eerdere uitspraken, in de zaak Promneftstroy / Yukos Oil (HR 13 september 2013, ECLI:NLHR:2013:BZ5668) geoordeeld dat, voor zover niet bij een Nederland bindende internationale regeling (verdrag) anders is bepaald, een in een ander land uitgesproken faillissement territoriale werking heeft.


Dit houdt in dat:

a. het in het land van uitspraak op het vermogen van de gefailleerde rustende faillissementsbeslag niet mede omvat zijn in Nederland aanwezige baten;
b. de rechtsgevolgen van het buitenlandse faillissementsrecht in Nederland niet kunnen worden ingeroepen voor zover zij ertoe zouden leiden dat onvoldane crediteuren zich niet meer kunnen verhalen op - tijdens of na afloop van het faillissement - in Nederland aanwezige vermogensbestanddelen van de (voormalige) gefailleerde, en
c. het territorialiteitsbeginsel niet aan de werking in Nederland van andere gevolgen van een in het buitenland uitgesproken faillissement in de weg staat.

Hetgeen hiervoor is opgesomd onder a. tot en met c. brengt ten aanzien van een in het buitenland uitgesproken faillissement mee dat de curator in dat faillissement in beginsel ook met betrekking tot in Nederland aanwezig vermogen dat tot de failliete boedel behoort, maar waarop het faillissementsbeslag niet rust, beheers- en beschikkingshandelingen kan verrichten, mits de curator daartoe naar het recht van dat andere land bevoegd is. De buitenlandse curator kan in die omstandigheden het zich in Nederland bevindende vermogen vervreemden en de opbrengst daarvan ten goede laten komen aan de faillissementsboedel. Dat wil zeggen met dien verstande dat de tot aan het moment van levering door de curator gelegde beslagen moeten worden gerespecteerd, omdat de hier in Nederland aanwezige vermogensbestanddelen niet onder het buitenlandse faillissementsbeslag vallen. Het genoemde onder b. staat hieraan volgens de Hoge Raad niet in de weg.

Heeft u vragen over het nemen van verhaal op zich in Nederland bevindend vermogen van een buitenlandse gefailleerde wederpartij, dan kunt u contact op nemen met :

 

Deel deze pagina:

Contactpersoon