Opzegging bankkrediet: kan dat zo maar ?23 september 2013

De afgelopen maanden is er in de kranten veel aandacht besteed aan de door de Deutsche Bank (aangekondigde) opzegging van alle MKB-kredieten. De MKB-portefeuille past volgens de bank niet meer binnen haar beleid. In totaal zou het hier gaan om de beëindiging van relaties met zo'n 18.000 klanten. Het afstoten van MKB-klanten door de bank heeft tot landelijke verontwaardiging geleid. De opzegging van de kredietrelatie leidt tot extra kosten voor de ondernemer zonder dat hij daarom heeft gevraagd. Het gaat hier niet alleen om een extra investering van vaak kostbare tijd, maar ook om de kosten van uw boekhouder, afsluitprovisies, etc. Een nieuwe financier verlangt altijd recente cijfers en een onderbouwing voor de komende jaren. Daarnaast gelden er andere condities en moeten zekerheden (pand en hypotheek) opnieuw worden afgesloten. Dit allemaal nog los van de vraag of de ondernemer überhaupt een andere bank bereid vindt om te financieren. Wat kunt u als ondernemer doen als u geconfronteerd wordt met opzegging van uw krediet door de Deutsche Bank, maar ook meer algemeen door uw bank?

Accepteer niet zomaar de opzegging. Maak schriftelijk bezwaar. Een eenvoudig briefje of mailtje is voldoende en win advies in. Hoewel de beoordeling per onderneming/per opzegging een andere kan zijn, is het wel duidelijk dat de Deutsche Bank in veel gevallen handelt in strijd met de zorgplicht die voor (alle) banken geldt en dat er op zijn minst overleg/onderhandeling dient plaats te vinden over de termijn, vergoeding van extra kosten of schade die u lijdt door de opzegging.

Of de/uw bank zonder meer gerechtigd is het krediet op te zeggen hangt onder andere af van de volgende omstandigheden:

  • de duur, de omvang en de complexiteit van de kredietrelatie;
  • een aanmerkelijke afname van de kredietwaardigheid en/of aanmerkelijke toename van het bancaire kredietrisico;
  • het gedrag en de betrouwbaarheid van de kredietnemer;
  • of de kredietnemer aan zijn (aflossing)verplichtingen voldoet;
  • welke termijn de kredietnemer krijgt om een andere huisbankier te zoeken en welke ernstige financiële problemen voor de kredietnemer zullen ontstaan indien hij zijn financieringsbehoefte niet op korte termijn elders kan onderbrengen;
  • de wijze van besluitvorming van de bank voorafgaand aan de opzegging en de wijze waarop overleg is gevoerd met de kredietnemer en/of in welke mate de bank de kredietnemer tevoren heeft gewaarschuwd; en
  • andere maatschappelijke belangen (waaronder het voortbestaan van werkgelegenheid).

Wij raden u sterk aan om u bij het overleg met de bank te laten bijstaan door een ervaringsdeskundige. Dit hoeft niet de wereld te kosten en levert negen van de tien keer een beter resultaat op. Het is onze ervaring dat de enkele belofte van de u zo bekende accountmanager ("ik zal mijn uiterste best voor je doen") in de praktijk weinig meer waard is. De accountmanager heeft binnen de hiërarchie van de bank zelf vaak niets meer te zeggen.

Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Onze herstructureringsspecialisten beschikken over een netwerk van investeringsmaatschappijen, financieel adviseurs en kunnen ook goed samenwerken met uw financieel adviseur.

Deel deze pagina: