Incassovorderingen: nieuwe betalingstermijnen23 september 2013

Weet u het al/nog?
Facturen worden veelal later betaald dan contractueel is overeengekomen of in de algemene voorwaarden is vastgelegd. Om schuldeisers meer instrumenten ter beschikking te stellen om betalingsachterstanden tegen te gaan, zijn sinds 16 maart 2013 betalingstermijnen wettelijk vastgelegd. De artikelen 6:96 BW en 6:119a BW zijn namelijk sindsdien aangepast en een nieuw artikel 6:119b BW is toegevoegd.

De belangrijkste wettelijke instrumenten voor schuldeisers zijn (geworden):

  1. een vergoeding van minimaal € 40,00 en maximaal € 6.775,00 voor invorderingskosten (incassokosten);
  2. een maximum betalingstermijn voor overheidsinstanties van in beginsel 30 dagen;
  3. een maximum betalingstermijn voor handelstransacties tussen ondernemingen van in beginsel 60 dagen;
  4. een maximum verificatieperiode (= de periode waarbinnen de schuldenaar de ontvangen prestatie kan aanvaarden, dan wel beoordelen of deze beantwoordt aan de overeenkomst) van in beginsel 30 dagen;
  5. een verhoging van de wettelijke handelsrente met 1%, en
  6. een regeling omtrent kennelijk onbillijke contractsbepalingen en praktijken.

Deze wettelijke instrumenten zijn bij het uitblijven van betaling echter slechts van toepassing bij handelstransacties (het leveren van goederen en/of diensten tegen betaling) tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en overheidsinstanties. Op transacties met consumenten als ook vorderingen uit hoofde van schadevergoeding zijn voornoemde wettelijke regels niet van toepassing. Tevens is de wetswijziging slechts van toepassing op overeenkomsten die zijn gesloten vanaf 16 maart 2013.
Kortom: op voordien gesloten overeenkomsten is de wet dus niet van toepassing.

Deel deze pagina:

Contactpersoon