Signalering: Ontwerp-KB onteigening ook aan hypotheekhouder zenden!25 oktober 2013

De rechtbank Midden-Nederland heeft in augustus 2013 de vordering tot onteigening van de Gemeente Leusden afgewezen, omdat de administratieve onteigeningsprocedure niet op de juiste manier is gevoerd. 

De rechtbank stelt vast het ontwerp Koninklijk Besluit tot onteigening niet aan het juiste (GBA) adres van de hypotheekhouder op de in de onteigening betrokken onroerende zaken is gezonden en verbindt aan die vaststelling de conclusie dat het KB gebrekkig tot stand is gekomen en zodoende niet als titel voor de gevorderde onteigening kan dienen. 

Het blijft dus van belang na te gaan of alle stukken aan alle - goede - adressen van belanghebbenden bij de onteigeningsprocedure gezonden worden. In dit geval lijkt de rechtbank het gebrek extra gewicht toe te kennen, daar de hypotheekhouder geen bank/financiële instelling is, maar een privépersoon, die zich bovendien op zelfrealisatie beroept.  

Een opvallende uitspraak gelet op het recente arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:PHR:2013:BZ6532), waaruit blijkt dat een hypotheekhouder geen zelfstandig cassatieberoep kan instellen, daar zij geen eigen vordering op de onteigenaar heeft. 

Daarnaast is het interessant of een hypotheekhouder in de administratieve fase van een onteigening wel met vrucht een beroep op het zelfrealisatiebeginsel kan doen. Mede gelet op de problematiek die speelde in de beschikkingen van de Hoge Raad op de voet van artikel 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van 13 november 2009 (o.m. ECLI:NL:HR:2009:BI6256) kan die vraag mijns inziens niet per definitie negatief beantwoord worden. 

Deel deze pagina: