Werkgever let op: Wet Modernisering Ziektewet per 1 januari 20142 december 2013

Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel de Wet Modernisering Ziektewet genoemd. Deze wet heeft tot doel om de instroom van vangnetters in de WIA te beperken door de uitkeringslasten voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers per 1 januari 2014 meer toe te rekenen aan de laatste werkgever van de betreffende werknemer. Voor u als werkgever kan deze nieuwe regeling vergaande financiële gevolgen hebben.

Huidige situatie

Op dit moment betaalt u als werkgever voor zowel vaste als tijdelijke (flexibele) arbeidskrachten een vast percentage aan premies voor werknemersverzekeringen, met uitzondering van de WGA-premie. Voor die premie geldt dat de percentages afhankelijk zijn van de WIA-instroom van een bedrijf, waarbij alleen wordt gekeken naar de vaste arbeidskrachten die instromen in de WIA. Deze premiepercentages worden vastgesteld door de Belastingdienst. Het is voor u als werkgever mogelijk eigenrisicodrager te worden voor de WGA en/of de Ziektewet. In dat geval betaalt u voor deze onderdelen geen premies, maar draagt u in geval van arbeidsongeschiktheid zelf maximaal 10 jaar het risico voor de  arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (m.u.v. de IVA-uitkering).

Wet Modernisering Ziektewet per 1 januari 2014

Als tijdelijke arbeidskrachten ziek uit dienst gaan, zijn er voor u als werkgever op dit moment geen financiële gevolgen. Tot nu toe werden alle ZW- en WGA- uitkeringen voor tijdelijke werknemers immers betaald uit de gezamenlijke kas. Vanaf 1 januari 2014 wordt dit anders en betaalt u dus mee voor de instroom van uw flexwerkers in de ZW en de WGA, net zoals dit bij vaste medewerkers het geval is voor de WGA. De flexwerkers waarop wordt gedoeld zijn de werknemers die ziek uit dienst gaan, ziek worden en een fictief dienstverband hebben - zoals thuiswerkers - of werknemers die binnen vier weken na het einde van het dienstverband ziek worden.

De premie die u als werkgever per 1 januari 2014 gaat betalen bestaat uit drie onderdelen, te weten:

  • de gedifferentieerde premie WGA voor vaste arbeidskrachten (WGA-vast);
  • de gedifferentieerde premie WGA voor tijdelijke arbeidskrachten (WGA-flex);
  • de gedifferentieerde premie Ziektewet voor tijdelijke arbeidskrachten (ZW-flex).

Voor het berekenen van deze premies worden werkgevers in drie categorieën verdeeld, te weten, kleine, middelgrote en grote werkgevers. De categorie waarin u als werkgever valt, heeft gevolgen voor het tot stand komen en de hoogte van de premie: de kleine werkgevers betalen een volledige sectorale premie, grote werkgevers een volledige individuele premie en de middelgrote werkgevers een combinatie van beide.

Voor het vaststellen van het ZW-flex en het WGA-flex gedeelte voor het jaar 2014, wordt door de Belastingdienst gekeken naar de gegevens van 2012. Dit houdt in dat voor het ZW-gedeelte wordt gekeken naar uw (ex-)medewerkers die vanaf 1 januari 2012 ziek zijn geworden en zijn ingestroomd in de ZW in dat jaar, en voor het WGA-gedeelte wordt gekeken naar uw (ex-)medewerkers die vanaf 1 januari 2010 ziek zijn geworden en vanaf 1 januari 2012 zijn ingestroomd in de WIA.

Het is ook in de nieuwe situatie mogelijk om eigenrisicodrager voor de WGA-vast en de Ziektewet te worden/te blijven. Voor de WGA-flex zal dit pas vanaf 1 januari 2016 het geval zijn.

Tips voor werkgevers

Voor u als werkgever gaat de nieuwe regeling vrij ver, u moet immers betalen voor werknemers die slechts kort bij u in dienst zijn geweest. De vraag die dan opspeelt, is of u als werkgever iets kunt doen om de hoogte van de premiepercentages in gunstige zin te beïnvloeden. Het antwoord is, dat dit op zich wel mogelijk is, maar dat van volledige beïnvloeding geen sprake kan zijn. Dit hangt samen met het feit dat niet voor iedere werkgever een individuele premie geldt en dat u als werkgever geen echte handvatten hebben om werknemers die ziek uit dienst gaan, of binnen vier weken na het uitdiensttreden ziek worden, te verplichten mee te werken aan re-integratie. Die taak ligt dan immers bij het UWV.

De volgende tips kunt u als werkgever in ieder geval in acht nemen om de premies zo laag mogelijk te houden:

  • zorg voor een goede verzuimadministratie en controleer goed of de premiebeschikking van het UWV klopt, eventueel bezwaar is mogelijk;
  • zorg voor goede begeleiding van de arbodienst gedurende het dienstverband;
  • houd zo mogelijk een vinger aan de pols na uitdiensttreding: probeer afspraken te maken over re-integratie na uitdiensttreding;
  • overweeg of het zinvol is om eigen risicodrager te worden, zo houdt u immers de regie in handen! Zoals aangegeven kan dit nu al voor het gedeelte ZW-flex en WGA-vast.

Overigens is er inmiddels sprake van een nieuw strenger ZW-criterium en de invoering van de eerstejaarsevaluatie in de ZW. De verwachting is dat er daardoor minder werknemers in de ZW zullen instromen en er ook een grotere uitstroom zal zijn. Dit zal in ieder geval een positief effect hebben voor werkgevers met betrekking tot de hoogte van de ZW-flex premies.

 

Deel deze pagina:

Contactpersoon