"Deze brief is digitaal vastgesteld..."13 december 2013

hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief."

In het automatiserings- en digitaliseringsgeweld van de afgelopen decennia hebben vele grote bedrijven en overheden ervoor gekozen niet meer iedere brief daadwerkelijk te (laten) voorzien van de zogenaamde "natte" handtekening. 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State concludeert evenwel in haar uitspraak van 11 december 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:2374) dat een hogerberoepschrift niet zomaar een brief is en artikel 6:24 gelezen in combinatie met artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht vereist dat het schriftelijk ingediende hogerberoepschrift fysiek is ondertekend.

In casu wilde het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland hoger beroep instellen van de uitspraak van de rechtbank Den Haag, waarbij de rechtbank - kort samengevat - had geoordeeld dat het weigeringsbesluit van het College om een bedrijfsgebouw als bedrijfswoning in gebruik te nemen, ook na de behandeling in bezwaar, de toets der kritiek niet kon doorstaan.

Het pro-forma hogerberoepschrift bevatte geen fysieke handtekening, het aanvullende hogerberoepschrift - met de motivering - bevatte geen fysieke handtekening en ook de reactie van het College op het verzoek van de Afdeling het gebrek, te weten het ontbreken van een natte handtekening, te herstellen, werd niet voorzien van een fysieke handtekening. Uit deze laatste reactie kon bovendien niet worden opgemaakt of de digitale autorisatie van de brieven wel door de bevoegde ambtenaren was verricht. Kortom, wie nu wat had ondertekend en of diegene daar wel de bevoegdheid toe had, kon niet achterhaald worden.

De Afdeling maakt hier korte metten mee, ondanks het beroep van het College op intern beleid en afdeling artikel 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht, die betrekking heeft op het elektronisch verkeer. Het hogerberoepschrift was immers niet via de elektronische weg ingediend, maar schriftelijk en in dat geval moet het hogerberoepschrift zijn ondertekend.

Zou het College nu voortaan zijn hogerberoepschriften afsluiten met "Deze brief is digitaal vastgesteld, maar vanwege de schriftelijke indiening bij de Raad van State staat er wel een fysieke handtekening in de brief"?

 

Deel deze pagina: