Nieuwe de-minimisverordening per 1 januari 2014!2 januari 2014

Op 1 januari 2014 is de nieuwe de-minimisverordening van de Europese Commissie in werking getreden. Het plafond van € 200.000,00 voor het bedrag aan de-minimissteun dat één onderneming over een periode van drie jaar per lidstaat mag ontvangen, blijft behouden. Voor de transportsector blijft het plafond van € 100.000,00 gelden. Voor de landbouwsector gaat het plafond omhoog van € 7.500,00 naar € 15.000,00.

Overheidsfinanciering die aan de criteria van artikel 107 lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie voldoet, vormt staatssteun en moet bij de Europese Commissie worden aangemeld. De Raad kan evenwel bepalen welke soorten van steunmaatregelen van die aanmeldingsverplichting zijn vrijgesteld. De Europese Commissie kan verordeningen vaststellen betreffende die soorten van staatssteun. De-minimissteun kan één van die soorten zijn. Op basis daarvan wordt de-minimissteun, dat wil zeggen aan één onderneming over een bepaalde periode toegekende steun die een bepaald vastgesteld bedrag niet overschrijdt, geacht niet aan alle criteria van artikel 107 lid 1 van het Verdrag te voldoen en derhalve niet onder de aanmeldingsprocedure te vallen.

In de nieuwe de-minimisverordening, die op 1 januari 2014 in werking is getreden en van toepassing is tot en met 31 december 2020, is het plafond van € 200.000,00 aan de-minimissteun dat één onderneming over een periode van drie jaar per lidstaat mag ontvangen, behouden gebleven. Maatregelen die onder deze verordening vallen, kunnen geacht worden het handelsverkeer tussen de lidstaten niet ongunstig te beïnvloeden en de mededinging niet te vervalsen of dreigen te vervalsen.

Voor ondernemingen die in het goederenvervoer over de weg actief zijn, blijft het plafond van € 100.000,00 behouden.

Belangrijk is dat cumulatie van staatssteun in principe is uitgesloten. Er mag alleen worden gecumuleerd met de-minimissteun die wordt verleend overeenkomstig de Verordening van de Europese Commissie van 25 april 2012 aan diensten van algemeen economisch belang (DAEB) verrichtende ondernemingen.

Ten aanzien van de landbouwsector geldt een aparte verordening. Deze nieuwe verordening zal tevens op 1 januari 2014 in werking treden. Het plafond is verhoogd van € 7.500,00 naar € 15.000,00. De Europese Commissie heeft dit op 18 december 2013 bekend gemaakt in een persbericht.

Heeft u vragen over het vorenstaande dan kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Deel deze pagina: