Zorgverlof voor vrienden en kennissen7 februari 2014

Het recht op zorgverlof wordt uitgebreid. Nu bestaat er alleen een recht op zorgverlof voor de zorg van een zieke partner, kind of ouder. Straks geldt dit recht ook voor de verzorging van een zieke broer, zus of kleinkind of andere vrienden of bekenden zonder dat sprake is van een familieband. Dit heeft minister Asscher bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Alle vormen van zorg
Het recht op zorgverlof geldt straks voor alle vormen van zorg. Nu geldt alleen het kortdurende verlof voor alle vormen van zorg, op langdurend zorgverlof heb je alleen recht als het om een levensbedreigende ziekte gaat. Langdurend zorgverlof is zes weken en is onbetaald. Kortdurend zorgverlof is twee weken en hiervoor wordt 70% van het loon uitbetaald.

Noodzaak van uitbreiding
De ambities van het kabinet zijn ingegeven door de wens om arbeid en zorg beter combineerbaar te maken voor de werknemer. Nu gaan nog te veel werknemers minder uren werken omdat zij hun zorgtaken niet kunnen afstemmen. Sommige werknemers stoppen helemaal met werken of raken overspannen en melden zich ziek. Om die redenen is het nu tijd voor uitbreiding van het recht op zorgverlof, aldus de minister. Opvallend is  dat in de brief wordt gezegd dat meer dan de helft van de zorgende werknemers nu geen gebruik maakt van de huidige wettelijke regelingen voor kortdurend en langdurend zorgverlof, mede vanwege onbekendheid met de regelingen. Dat doet de vraag rijzen of uitbreiding van de regeling wel noodzakelijk is als het beter combineren van zorg en arbeid niet ook kan worden bereikt door een intensievere gebruikmaking van de huidige regeling.

Uitvoeringsproblemen
Daar komt bij dat de beoogde uitbreiding van het zorgverlof in de praktijk tot problemen zou kunnen leiden. Eén van deze problemen is gelegen in de onduidelijke kring van zorgbehoevenden die met de uitbreiding ontstaat. Bij de invoering van het langdurend zorgverlof koos de wetgever er nog uitdrukkelijk voor de kring van zorgbehoevenden klein en duidelijk te houden. Over de vraag voor welke zorgbehoevenden het recht op zorgverlof zou gelden, moest tussen werkgever en werknemer geen discussie kunnen ontstaan. Dat standpunt wordt nu verlaten. Ook problematisch is de uitbreiding naar alle vormen van zorg. Straks is immers onduidelijk welke gevallen ernstig genoeg zijn om verlof van de werknemer te rechtvaardigen. Bovendien ligt misbruik door werknemers op de loer. Bij kortdurend zorgverlof betaalt de werkgever immers loon.

Maatwerk
De minister gaat niet in op de problemen die met de uitbreiding kunnen ontstaan. Hij is optimistisch en wijst op de verantwoordelijkheid die werkgever en werknemer hebben om zorg en arbeid te combineren; zij kunnen het beste maatwerkafspraken maken gelet op hun wederzijdse behoefte. Maar maatwerkafspraken kunnen werkgever en werknemer ook zonder een wettelijke regeling voor zorgverlof maken. Op een recht op zorgverlof moeten werkgever en werknemer nu juist een beroep kunnen doen wanneer zij er met elkaar niet uitkomen. Het is dan ook de vraag hoeveel houvast de regeling voor het zorgverlof na deze uitbreiding zal bieden.

De voorgestelde wijzigingen worden begin dit jaar via een nota van wijziging ingediend bij het wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Dan zal moeten blijken hoe het kabinet de uitbreiding precies wil invullen en hoe met de genoemde problemen zal worden omgegaan.

 

Deel deze pagina: