Voldoet u als verhuurder al aan de Warmtewet?3 april 2014

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Deze wet heeft gevolgen voor alle leveranciers van warm water of tapwater bestemd voor ruimteverwarming, sanitaire doeleinden en huishoudelijk gebruik. Leveranciers zijn ook verhuurders die warmte leveren aan huurders van woonruimte of bedrijfsruimte c.q. kantoorruimte. Het betreft zowel stadsverwarming als blokverwarming als warmte-koude-opslag.

De Warmtewet van 1 januari 2014 is gericht op het bevorderen van betrouwbare en betaalbare warmtelevering aan kleinere verbruikers. Het gaat om verbruikers met een aansluiting van minder dan 100 kilowatt (kW) via een warmtenet (en de verbruiker dus geen eigen installatie heeft). Het doet niet ter zake of de verbruiker is aangesloten op een extern warmtenetwerk of op een collectief warmtenetwerk in een gebouwencomplex.

Thans wordt de afrekening met huurders van door een verhuurder te leveren warmte veelal vastgelegd in de huurovereenkomst, met name via de servicekosten. De nieuwe Warmtewet geeft echter dwingend aan hoe de in rekening te brengen kosten dienen te worden bepaald. Er dient een schriftelijke overeenkomst tot levering van warmte te worden gesloten tussen de verhuurder als leverancier en de huurder als verbruiker. Deze overeenkomst dient aan specifieke eisen te voldoen. Dit geldt zowel voor nieuwe overeenkomsten als voor bestaande overeenkomsten. Er mag slechts een maximumprijs in rekening worden gebracht. De wijze van berekening van die maximumprijs is vastgelegd in het Warmtebesluit. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt het tarief vast. Inmiddels zijn de tarieven vastgesteld in het Besluit maximumprijs levering warmte 2014.

In het geval de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), die belast is met de uitvoering van enkele taken die de Warmtewet in het leven roept, een overtreding van de wet, of een onderliggende regeling, constateert, kan zij een last onder dwangsom opleggen aan de overtreder.

Leveranciers van warmte dienen zich, op straffe van een boete van maximaal € 450.000 zo spoedig mogelijk te melden bij de ACM.

Voor u als verhuurder is het dan ook zaak om te bekijken of u als leverancier in de zin van de Warmtewet kan worden aangemerkt. Indien dit het geval is, dient u zich zo spoedig mogelijk te melden bij de ACM. Daarnaast dient u zo spoedig mogelijk een warmteleveringsovereenkomst op te (laten) stellen en deze aan uw huurders aan te bieden.

Deel deze pagina: