Faillissement op grond van een verstekvonnis. Wat nu?22 april 2014

Wanneer een verzoek tot faillietverklaring aanhangig wordt gemaakt bij de rechtbank, dan zal de rechtbank moeten beoordelen of sprake is van een faillissementssituatie. Daarvan is eerst sprake als er aan de zijde van de gedaagde een toestand (na verloop van enige tijd) bestaat van "hebben opgehouden te betalen". Hiervan is sprake als er ten minste twee vorderingen onbetaald worden gelaten èn één van deze vorderingen opeisbaar is (het zogenaamde pluraliteitsvereiste).

Het gebeurt nogal eens dat er een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend bij de rechtbank op grond van een door de aanvrager verkregen verstekvonnis. Hiervan is sprake als de rechtbank uitspraak doet in een procedure, terwijl de gedaagde niet in de procedure is verschenen.

De Hoge Raad heeft op 7 maart 2014 (ECLI:NL:HR:2014:524) uitspraak gedaan in een zaak waarbij het faillissement van een ondernemer was uitgesproken op grond van een door verzoekers verkregen verstekvonnis. Daarbij heeft de Hoge Raad beslist dat het Hof ten onrechte uitging van de juistheid van het verstekvonnis, en wel op grond van het navolgende:

"Nu een verstekvonnis in eerste aanleg wordt gewezen zonder dat de gedaagde in de procedure is gehoord, kan in het kader van artikel 6 lid 3 Faillissementswet (dit heeft betrekking op de summiere toetsing van de juistheid van de openstaande en onbetaald gelaten vorderingen) de juistheid van dat vonnis niet zonder meer uitgangspunt zijn indien daartegen verzet is ingesteld of nog kan worden ingesteld. Dat geldt met name indien de veroordeelde gemotiveerd stelt dat en waarom het vonnis in de verzetprocedure geen stand zal houden in verband met feiten en omstandigheden waarmee in dat vonnis geen rekening is gehouden, omdat deze niet ter kennis van de rechter waren gebracht."

Bij het aanvragen van het faillissement van uw schuldenaar dient u een advocaat in te schakelen. Wanneer het verzoek tot faillietverklaring wordt gedaan op grond van een verkregen verstekvonnis waarbij de termijn voor het instellen van verzet nog niet is verstreken, dient de nodige zorgvuldigheid in acht te worden genomen.

Bovenstaande uitspraak is natuurlijk ook van belang indien uw faillissement wordt aangevraagd op grond van een tegen u gewezen verstekvonnis. Er kunnen immers feiten en/of omstandigheden zijn waarmee in de eerdere procedure geen rekening is gehouden, waardoor het instellen van beroep tegen het vonnis van faillietverklaring kans van slagen kan hebben.

Mocht u vragen hebben over het vorenstaande, of vorenstaande situatie zich daadwerkelijk voordoen, dan kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Deel deze pagina:

Contactpersoon