Problemen met uw renteswap? De bank aanspreken op haar zorplicht kan lonen!29 april 2014

Diverse banken hebben door de jaren heen renteswaps verkocht aan het MKB. Dit financiële product is bedoeld om het risico van een stijging van de rente op een geldlening af te dekken. Voor die variabele rente komt dan een vaste rente in de plaats. Hiervoor wordt veelal een vergoeding betaald. Als gevolg van een dalende rente blijken deze producten echter risicovol. Wanneer de MKB-ondernemer tussentijds tot afwikkeling wil overgaan, kan dit aanzienlijke financiële consequenties hebben voor de onderneming. In de media is al de nodige aandacht besteedt aan de gevolgen van de renteswap. Recentelijk is hierover procedure bij de rechtbank Oost-Brabant gevoerd, waarbij de bank op de vingers is getikt. In die zaak speelde het volgende.

Veehouder emigreert en beëindigt bankrelatie

Een veehouder sloot bij de Rabobank een nieuw krediet af voor de uitbreiding van zijn onderneming. Hem werd geadviseerd een renteswap af te sluiten om zich in te dekken tegen een stijgende rente. Zo'n anderhalf jaar later besloot de veehouder zijn emigratieplannen, waarvan de bank ten tijde van het afsluiten van de renteswap niet op de hoogte was, uit te voeren. Hij beëindigde daarom zijn onderneming in Nederland. Ook het krediet en de swap werden beëindigd. Voor de afkoop van de swap diende de veehouder volgens de Rabobank een bedrag van € 275.000 te voldoen!

Zorgplicht ook bij zakelijke klanten

In een procedure bij de rechtbank Oost-Brabant heeft de Rabobank betaling gevorderd van het genoemde bedrag. Die vordering wordt in verband met de bijzondere zorgplicht van de bank gedeeltelijk afgewezen. De bank diende namelijk haar zakelijke klant, de veehouder, te beschermen tegen een gebrek aan inzicht in de voorwaarden (en risico's) van de renteswap. De zorgplicht is vaak onderwerp van (gerechtelijke) geschillen, maar speelde vooralsnog met name een rol bij particuliere klanten. In deze uitspraak wordt echter duidelijk dat een bank óók bij zakelijke klanten een bijzondere zorgplicht heeft op grond waarvan zij haar klanten voldoende moet informeren over de door de bank te leveren diensten of producten.

'Eigen schuld'

Van de veehouder mocht volgens de rechtbank wel worden verwacht dat hij zich voorafgaand aan het sluiten van de swap voldoende zou laten informeren over de voorwaarden en gevolgen van de afgesloten swap. De rechtbank oordeelt daarom dat er aan de zijde van de veehouder sprake is geweest van 'eigen schuld'. Uiteindelijk komt de rechtbank tot een verdeling, waarbij de veehouder 40% van de vordering van de Rabonbank moest betalen. De zorgplicht van de bank ontslaat een ondernemer dus niet van zijn eigen verantwoordelijkheid.

Wilt u een renteswap beëindigen en wilt u de mogelijkheden hiertoe nader laten bekijken? Wordt u (mogelijk) geconfronteerd met een beëindigingspremie? Neem dan contact op met een van onderstaande advocaten die actief zijn binnen het praktijkgebied onderneming.

Deel deze pagina:

Contactpersoon