Nieuwe Algemene Groepsvrijstelling voor staatssteun per 1 juli 2014!31 mei 2014

Op 21 mei 2014 heeft de Europese Commissie een nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) voor staatssteun vastgesteld. De nieuwe verordening zal per 1 juli 2014 in werking treden. Er worden meer mogelijkheden voor overheden geïntroduceerd om steunmaatregelen te treffen zonder dat deze hoeven te worden aangemeld bij de Europese Commissie.

Overheidsfinanciering die aan de criteria van artikel 107 lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie voldoet, vormt staatssteun en moet in beginsel bij de Europese Commissie worden aangemeld. De Europese Commissie kan echter verordeningen vaststellen betreffende soorten van staatssteun die vrijgesteld worden van de meldingsplicht. De Europese Commissie is namelijk ten aanzien van bepaalde categorieën steunmaatregelen op voorhand van mening dat zij – indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen – verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt. De AGVV is een dergelijke verordening. Op basis van die verordening kunnen overheidsinstanties dan ook bepaalde steunmaatregelen treffen zonder dat zij gehouden zijn eerst de gebruikelijke meldingsprocedure te doorlopen, mits de in de verordening genoemde formaliteiten in acht worden genomen.

Per 1 juli 2014 treedt een nieuwe AGVV in werking. De nieuwe AGVV introduceert een aantal nieuwe categorieën van steunmaatregelen die niet behoeven te worden aangemeld:

  • steun tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen
  • sociale vervoerssteun ten behoeve van bewoners van afgelegen gebieden
  • steun voor breedbandinfrastructuur
  • steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed
  • steun voor sportinfrastructuur en multifunctionele recreatieve infrastructuur
  • steun voor lokale infrastructuur

Als overheid doet u er goed aan de voorgenomen steunmaatregel zodanig in te richten dat deze voldoet aan de voorwaarden die door de Europese Commissie in de AGVV gesteld worden. Indien immers niet aan de voorwaarden wordt voldaan, is de AGVV niet van toepassing en loopt u als overheid het risico dat de steunmaatregel verboden is met alle gevolgen van dien.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Deel deze pagina: