Aanneming van werk: opdracht met fouten.1 juli 2014

Zwijgen is zilver, spreken is goud!?

Als aannemer weet je soms meer dan (de architect van) je opdrachtgever over de (wijze van) uitvoering van een bouwwerk. Bij het opstellen van een offerte of bij de uitvoering van het werk zie je wel eens iets, waarvan je weet of kan weten dat het anders moet. Moet je daarvoor dan als aannemer waarschuwen?

Verantwoordelijkheid opdracht, bestek, tekeningen

Als een aannemer een opdracht aanneemt, dan moet de aannemer dat werk vaak realiseren op een perceel van de opdrachtgever en aan de hand van een bestek met tekeningen afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever is daardoor in principe verantwoordelijk voor de door (of namens) hem gemaakte keuzes in het ontwerp, voor de in het bestek voorgeschreven kwaliteit, voor de deugdelijkheid en geschiktheid van de van de opdrachtgever afkomstige zaken en voor de eventuele voorschriften over hoe en op welke wijze het werk moet worden uitgevoerd.

Waarschuwingsplicht

Het komt echter voor dat er in het perceel van de opdrachtgever of in de van de opdrachtgever afkomstige stukken, informatie en/of producten fouten, gebreken en/of onjuistheden zitten, waardoor (op termijn) schade aan het werk kan ontstaan terwijl die fouten, gebreken of onjuistheden op voorhand, bij het opstellen van de offerte (dus in de precontractuele fase) of voorafgaande aan de uitvoering van (een onderdeel van)  het werk voor de aannemer kenbaar waren (of behoorden te zijn).

Als dat het geval is, dan moet de aannemer op grond van artikel 7:754 Burgerlijk Wetboek de opdrachtgever waarschuwen voor dergelijke fouten, gebreken en/of onjuistheden. In de vaak in de bouw toegepaste algemene voorwaarden, zoals de UAV 2012 en de AVA 2013, staan vergelijkbare bepalingen.

Het gaat om het melden van fouten, gebreken en/of onjuistheden die een normaal oplettende, zorgvuldige en goed geïnformeerde aannemer bij het opstellen van een offerte, dan wel nadien bij de uitvoering van het werk moet - en geacht wordt te - kunnen ontdekken. Het betreft een marginale toetsing. De aannemer hoeft dus in beginsel het werk van de (deskundigen van de) opdrachtgever niet nog eens over te doen, door bijvoorbeeld berekeningen te controleren. Materiaal wat ter beschikking wordt gesteld door de opdrachtgever en er op het eerste gezicht deugdelijk uitziet, hoeft de aannemer om die reden niet te keuren (tenzij dat conform opdracht moet).

Indien de aannemer moet waarschuwen, dan moet deze dat duidelijk, schriftelijk en expliciet doen, zodat het de opdrachtgever niet kan ontgaan voor welke mogelijke risico’s er gewaarschuwd wordt. Om later discussie te voorkomen is het verstandig om een dergelijke waarschuwing schriftelijk, in een e-mail of bouwverslag, te doen.

Fouten niet gemeld?

Verzuimt de aannemer (in de precontractuele fase) te waarschuwen waar deze had moeten waarschuwen, dan is de aannemer in principe aansprakelijk voor alle extra kosten die nodig zijn om de betreffende fout (alsnog) te verhelpen.

Deskundige opdrachtgever: eigen schuld?

Als de aannemer niet gewaarschuwd heeft waar deze dat had moeten doen, dan kan het toch zijn dat de opdrachtgever ook een deel van de extra kosten moet dragen. Dat kan het geval zijn als de opdrachtgever zelf (of via diens architect) deskundig is en de fout ook niet ontdekt heeft terwijl dat wel gekund had, of de opdrachtgever bekend had kunnen zijn met de risico’s die zich nu hebben voorgedaan, of de opdrachtgever op voorhand onderzoek heeft gedaan naar dat aspect en de fout niet ontdekt heeft en de betreffende risico’s voor de opdrachtgever duidelijk hadden kunnen zijn.

Ten slotte

De rechtspraak over de waarschuwingsplicht van de aannemer en de opdrachtgever voor wat betreft het ontdekken van evidente fouten is helaas zeer casuïstisch. Om die reden heb ik in deze bijdrage enkel de hoofdlijnen van de waarschuwingsplicht voor wat betreft het ontdekken van evidente fouten voor u uiteengezet. De conclusie daaruit is echter: spreken is goud (als sprake is van een evidente fout)!

Heeft u vragen over aanneming van werk? Bel gerust: 071 – 512 44 43.

Deel deze pagina:

Contactpersoon