Verzet tegen uitdelingslijst in faillissement8 juli 2014

(artikel 137a ev Fw)

Indien de curator het faillissement afwikkelt en er onvoldoende geld is om de concurrente vorderingen (deels) te voldoen, dan zal het faillissement eindigen via de zogenaamde vereenvoudigde afwikkeling zoals verankerd in artikel 137a ev Faillissementswet. Bij een dergelijke afwikkeling kunnen de boedelschulden volledig worden betaald, waarna er nog slechts voldoende geld resteert ter betaling van (een deel van) de preferente vorderingen. De afwikkeling vindt plaats zonder dat een verificatievergadering (de bijeenkomst bij de rechtbank waarbij de vorderingen worden geverifieerd) nodig is. De curator zal bij een vereenvoudigde afwikkeling dan ook slechts overgaan tot het opstellen van een uitdelingslijst waarbij het actief over de boedelschulden en preferente schulden wordt verdeeld. Op de concurrente vorderingen wordt niets betaald. Deze uitdelingslijst wordt ter goedkeuring aan de rechter-commissaris toegezonden.

Wanneer een schuldeiser een vordering heeft ingediend bij de curator zonder hierbij een beroep te doen op voorrang, dan zal de curator de vordering als concurrent (zonder voorrang of preferentie) opnemen op de crediteurenlijst. In het geval er sprake is van een vereenvoudigde afwikkeling zal er dus geen betaling plaatsvinden op deze vordering.

De Hoge Raad (HR 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1404 (X/mr. H.M. Eijking q.q.)) heeft nu uitgemaakt dat een schuldeiser wiens vordering abusievelijk zonder vermelding van het recht op voorrang is opgenomen op de crediteurenlijst, en als zodanig geen uitbetaling zal krijgen, de mogelijkheid van verzet heeft gedurende de periode van 10 dagen dat de door de rechter-commissaris goedgekeurde slotuitdelingslijst door de curator ter inzage wordt gelegd bij de rechtbank. De schuldeiser kan dan alsnog het recht van voorrang claimen, waarna - er van uitgaande dat het beroep op voorrang juist is - de slotuitdelingslijst zal moeten worden aangepast.

Mocht u aanvullende informatie willen ontvangen, dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen.

Deel deze pagina:

Contactpersoon