Aanbesteden is simpel: in de toekomst te behalen resultaat is geen ervaring?!14 juli 2014

Financiële instellingen vermelden al jaren de volgende zinsnede bij hun advertenties: 'in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst', wat zo veel wil zeggen dat ervaring uit het verleden niet alles zegt over de toekomst. Bij aanbestedingen werkt dat iets anders. Zonder ervaring geen toekomst. Deze bijdrage gaat over het belang van ervaring (van derden) bij aanbestedingen.

Ervaring als geschiktheids- of selectiecriterium

Als opdrachtgever wil je natuurlijk de beste partij voor de beoogde klus. Met het oog daarop geeft de Aanbestedingswet (Aw) in artikel 2.90 e.v. de mogelijkheid aan aanbestedende diensten om zogenaamde geschiktheids- of selectiecriteria te stellen, zolang de in dat kader te stellen eisen maar in redelijke verhouding staan tot de aard, omvang en moeilijkheid van de te vergeven opdracht.

De aldus te stellen eisen kunnen, onder andere, betrekking hebben op de technische bekwaamheid van een potentiële inschrijver. Uit artikel 2.93 Aw volgt dat je eerder uitgevoerde opdrachten daar ook onder vallen. Voor opdrachten voor werken gaat het dan om opdrachten die een gegadigde in een periode van maximaal vijf jaar voor  de dag van de aanbesteding heeft uitgevoerd en afgerond en voor opdrachten voor leveringen of diensten gaat het om opdrachten die een gegadigde heeft uitgevoerd in een periode van maximaal drie jaar voor de aanbesteding. Het gaat dus om afgeronde projecten, om in het verleden behaalde ervaring.

Wil je als gegadigde in aanmerking komen voor selectie- of zelfs de opdracht, dan moet je bij de aanbesteding aan die eis voldoen, omdat je anders wordt uitgesloten.

Technische bekwaamheid van derden

Als je niet aan de gestelde eisen voldoet, dan kan je desondanks in aanmerking komen voor de opdracht als je voor de onderdelen waar je niet aan voldoet een derde weet te vinden die aan de gestelde eisen voldoet. Dat geldt ook voor ervaring. Zie artikel 2.94 Aw. Dat kan door met die derde samen te werken als partner, bijvoorbeeld in een combinatie, maar ook door die derde als onderaannemer in te schakelen. In het laatste geval moet je (in de regel bij inschrijving) wel een verklaring van die derde overleggen waaruit blijkt dat die derde over de vereiste ervaring beschikt en dat je, als je de opdracht krijgt, die derde ook kan en zal inzetten bij de uitvoering van de opdracht. Dat je, zo gezegd, over de ervaring van die derde kan ‘beschikken’.

Ervaring van (deels) in de toekomst nog uit te voeren opdrachten?

De aanbesteding van een opdracht vindt altijd plaats enige tijd voordat een opdracht ook daadwerkelijk in uitvoering moet worden genomen. In de tussenliggende tijd doe je, als het goed is, ook ervaring op. Het komt nogal eens voor dat gegadigden menen dat die ervaring ook meetelt om te beoordelen of je voldoet aan de eisen voor wat betreft technische bekwaamheid.

Dat bleek recentelijk ook in een kort geding bij de Rechtbank Den Haag (RBDHA:2014:2961). In die zaak ging het om een opdracht voor pakketdiensten. Vereist was dat aangetoond werd, dat er in de drie jaar voorafgaande aan de aanbesteding ervaring was opgedaan met een opdracht met een omzet van minimaal X euro per jaar. De na de aanbesteding als emvi aangeduide inschrijver had de benodigde ervaring, als deze werd omgerekend naar een periode van 52 weken. Echter had die inschrijver de referentieopdracht waarop deze zich wilde beroep nog geen jaar in uitvoering, waardoor de al gerealiseerde omzet lager was dan de vereiste omzet. Daarop besloot de opdrachtgever dat een andere inschrijver de emvi was. Dat was natuurlijk tegen het zere been van de oorspronkelijke emvi, die daarop een kort geding begon.

De voorzieningenrechter oordeelde dat de door de opdrachtgever gesteld eis helder en duidelijk was, zodat de betreffende inschrijver bij zijn inschrijving had moeten aantonen dat hij ervaring had met een omzet van minimaal X euro per jaar. Omdat de inschrijving van die inschrijver niet aan die eis voldeed, was de betreffende inschrijving ongeldig. Dat wordt niet anders als je gedurende de aanbesteding nog aanvullende stukken mag inleveren, omdat het moment waarop beoordeeld wordt of je voor wat betreft de technische bekwaamheid aan de eisen voldoet de datum is waarop je uiterlijk je inschrijving voor de betreffende aanbesteding moest indienen.

Ten slotte

Een referentieopdracht telt in de regel ook mee als de opdracht nog niet (helemaal) is afgerond, zolang de op die opdracht al wel behaalde omzet maar voldoet aan de gestelde eis. Het niet uitgevoerde deel van een opdracht telt niet mee als ervaring, want die ervaring is nog niet gerealiseerd. Schrijf daarom alleen maar in op een aanbesteding als je (met anderen) op de dag van de aanbesteding voldoet aan de gestelde redelijke selectiecriteria, anders is het zonde van je tijd en geld.

Heeft u vragen over aanbestedingen? Bel gerust: 071 – 512 44 43.

Deel deze pagina:

Contactpersoon