De renteswap, the story continues!14 juli 2014

De renteswap houdt de gemoederen bezig. Ook de AFM heeft zich inmiddels uitgelaten en wijst naar de banken.

In een eerder artikel is aan de hand van een uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant ingegaan op de problematiek rond renteswaps.

Negatieve waarde renteswap

Kort gezegd, is de renteswap bedoeld om het risico van een stijging van de rente op een geldlening af te dekken. Voor de variabele rente komt dan een vaste rente in de plaats. Hiervoor wordt veelal een vergoeding betaald. Als gevolg van een dalende rente blijken deze producten echter risicovol. Een lage rente levert een bank namelijk een rentevoordeel op. Wanneer de MKB-ondernemer dan tussentijds tot afwikkeling van de renteswap wil overgaan of de onderneming verkoopt en de renteswap daarom wordt beëindigd, wil de bank, simpel gesteld, een vergoeding zien voor het mislopen van het toekomstig rentevoordeel. De renteswap kent op dat moment een negatieve waarde.

De afgelopen tijd heeft de media "bol" gestaan over de gevolgen van de renteswap. De kritiek op de renteswap nam gaandeweg toe. Ook is er veel kritiek geweest over de rol van de bank. Ondernemers zouden onvoldoende zijn geadviseerd en gewaarschuwd omtrent de gevolgen van renteswaps. Inmiddels mengt de toezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten) zich ook nadrukkelijker in de discussie.

Reactie AFM

De AFM heeft op 28 mei 2014 op haar website laten weten dat er op dit moment ongeveer 17.000 derivaten (waarvan 90% een zogenaamde renteswap is) uitstaan bij niet-professionele MKB-ondernemingen [1]. Hiermee worden de renterisico's voor financieringen met een totaalbedrag van € 26 miljard afgedekt. De waarde van de uitstaande derivaten aan niet-professionele MKB-ondernemingen was in april 2014 wegens de gedaalde rente ongeveer € 2,7 miljard negatief. Dat wil zeggen dat bij directe afkoop van alle rentederivaten, degenen die deze hebben afgesloten € 2,7 miljard zullen moeten bijstorten. Zolang er geen tussentijdse beëindiging plaatsvindt is er dus niets aan de hand. De gevolgen bij (gedwongen) beëindiging kunnen desastreus zijn.

De AFM heeft inmiddels kenbaar gemaakt dat er snel duidelijkheid moet komen over de acute probleemgevallen binnen het MKB. Ook verwacht de AFM dat banken oplossingen gaan bieden in die gevallen waar de dienstverlening omtrent de renteswaps niet passend of zorgvuldig is geweest. De AFM geeft hiermee nadrukkelijk aan dat banken niet stil kunnen blijven zitten.

Wij houden met de advocaten van de praktijkgroep Onderneming de ontwikkelingen omtrent de renteswaps en de rol van de banken hierbij nauwlettend in de gaten.

Wordt vervolgd!


[1] Een ondernemer wordt als professional aangemerkt wanneer hij aan twee van de drie volgende criteria voldoet: (1). Het balanstotaal bedraagt meer dan € 20 mio, (2) de omzet is hoger dan € 40 mio, (3) het eigen vermogen beloopt meer dan € 2 mio.

Deel deze pagina: