Aanneming van werk: meerwerk31 augustus 2014

Niet gewaarschuwd, dan geen vergoeding!?

Bij veel opdrachten moet de aannemer het werk uitvoeren aan de hand van het plan of ontwerp van (de architect van) de opdrachtgever, diens tekeningen en/of aanwijzingen.

Ook dan komt het echter veelvuldig voor dat er zich gedurende het werk wijzigingen voordoen of noodzakelijk blijken. Bij wijziging van het oorspronkelijk opgedragen werk is in dat geval veelal sprake van meer- of minderwerk. Van meerwerk kan bijvoorbeeld sprake zijn als de maten op de tekeningen wijzigen, als van een in het bestek voorgeschreven hoeveelheid meer nodig is dan voorgeschreven of als de opdrachtgever gedurende het werk nog iets extra's uitgevoerd wil zien. Bij minderwerk gaat het om het schrappen van onderdelen van het opgedragen werk.

Bij meerwerk heeft de aannemer in beginsel recht op bijbetaling, bij minderwerk wordt het niet uitgevoerde deel in de regel ingehouden op de aanneemsom.

Dit artikel gaat over de vraag wanneer je als aannemer aanspraak kan maken op vergoeding van meerwerk en wanneer je als opdrachtgever gehouden bent om meerwerk te voldoen.

Wijzigingen of meerwerk? Eerst waarschuwen, dan pas uitvoeren!

Als de aannemer meent dat zich meerwerk voordoet, dan zal deze daarvan in alle gevallen op voorhand (dus voor de uitvoering daarvan) een melding moeten doen aan de opdrachtgever. Zie artikel 7:755 BW.

Om zijn aanspraken geldend te kunnen maken zal de aannemer de betreffende melding vergezeld moeten doen gaan van een reële omschrijving van de aard en een inschatting van de concreet te verwachten meerkosten (dat hoeft niet schriftelijk, maar om daar naderhand discussie over te voorkomen is dat wel zo verstandig).

De ratio van het op voorhand moeten melden van eventueel meerwerk is, dat als de opdrachtgever weet wat het meerwerk gaat kosten, dat deze dan wellicht afziet van het meerwerk of een naar ander oplossing zoekt.

De regeling in artikel 7:755 BW is van dwingend recht. Dat wil zeggen dat je daar in een overeenkomst niet in het nadeel van de opdrachtgever van kan afwijken en als je dat toch doet dat die afwijking dan geen effect heeft. Alleen bij een standaardregeling kan daar in het nadeel van de opdrachtgever van afgeweken worden. De in de bouw gebruikelijke algemene voorwaarden, zoals de UAV 2012 en de AVA 2013, zijn echter géén standaardregeling als bedoeld in artikel 7:755 jo 6:214 BW, zodat ook bij een overeenkomst van aanneming van werk waarop bijvoorbeeld de UAV 2012 van toepassing zijn de aannemer eventueel meerwerk tijdig zal moeten melden en dan ook duidelijk zal moeten maken wat het betreffende meerwerk zal gaan kosten om aanspraak te kunnen maken op vergoeding daarvan.

Meerwerk niet (tijdig) gemeld?

Verzuimt de aannemer (tijdig) te waarschuwen voor mogelijk meerwerk, dan kan deze in beginsel géén aanspraak maken op betaling van het geclaimde meerwerk.

Het enkel melden van een afwijking van de opdracht is dus in principe niet genoeg om aanspraak te kunnen maken op vergoeding van meerwerk! Dat is alleen anders als de opdrachtgever zelf had moeten begrijpen dat een wijziging meerwerk van die omvang tot gevolg zou hebben.

Omdat het een uitzonderingsbepaling betreft wordt dat laatste echter niet snel aangenomen, zeker niet bij een particuliere en/of ter zake niet deskundige opdrachtgever (zie voor enkele recente uitspraken waar een beroep op meerwerk daarom werd afgewezen bijvoorbeeld Hof Amsterdam, Hof Arnhem-Leeuwarden (I), Hof Arnhem-Leeuwarden (II) en Rechtbank Gelderland).

Het bewijs dat sprake is van meerwerk, dat daarvoor is gewaarschuwd, dat tijdig een reële prijsopgave is gedaan en dat de opdrachtgever daarmee heeft ingestemd is in principe aan de aannemer. Daarmee is meteen het belang van tijdig waarschuwen gegeven, omdat je als aannemer anders je aanspraak op meerwerk kan mislopen zelfs als vaststaat dat sprake is van meerwerk (zie Hof Arnhem-Leeuwarden (II))!

Conclusie

De rechtspraak over melding van meerwerk is sterk casuïstisch. Om die reden is in deze bijdrage enkel de hoofdlijn van het melden van meerwerk door de aannemer voor u uiteengezet. De conclusie die daar uit getrokken kan worden is echter: mogelijk meerwerk zo spoedig mogelijk melden en pas uitvoeren nadat de opdrachtgever daarmee akkoord is.

Ten slotte

Zie voor een bijzondere situatie, waar de aannemer het meerwerk tijdig (?) melde zelf vooronderzoek had gedaan en het bestek had opgesteld, de uitspraak van de RvA van 24 april 2014, waarbij de aanspraak op meerwerk terecht werd afgewezen.

Heeft u vragen over meerwerk of aanneming van werk? Bel gerust!

Deel deze pagina:

Contactpersoon