Wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen II19 september 2014

"herstructurering schulden middels akkoord buiten faillissement"

De wetgever heeft het wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen II inzake het buitengerechtelijk akkoord inmiddels ter consultatie neergelegd bij Insolad, de Vereniging Insolventierecht Advocaten. Dit voorstel strekt ertoe in de Faillissementswet een regeling in te voeren voor de totstandkoming van een dwangakkoord buiten faillissement. Het maakt deel uit van de tweede pijler van het Programma "Herijking Faillissementsrecht", die maatregelen behelst om onnodige faillissementen zoveel mogelijk te voorkomen door ondernemers met dreigende betalingsproblemen te stimuleren die problemen in een vroeg stadium te adresseren en reorganisatie en herstructurering buiten faillissement te faciliteren. Dit moet op grond van het voorstel mogelijk worden op basis van een akkoord tussen de onderneming en haar schuldeisers en aandeelhouders inhoudend dat de rechten van die schuldeisers en aandeelhouders wordt gewijzigd.

De voorgestelde regeling geldt voor ondernemingen, ongeacht welke activiteiten zij ontplooien en de rechtsvorm waarin zij worden gedreven, maar niet voor natuurlijke personen die geen zelfstandig beroep of bedrijf uitoefenen aangezien de wet voor hen met de mogelijkheid van de WSNP-regeling reeds in de mogelijkheid van een dwangakkoord voorziet.

INSOLAD zal over het wetsvoorstel schriftelijk advies uitbrengen. Voor 14 november 2014 dient het advies bij het Ministerie te worden ingeleverd.

Wij houden u op de hoogte van het vervolg.

Deel deze pagina:

Contactpersoon