De strijd tegen faillissementsfraude: het civielrechtelijk bestuursverbod23 september 2014

Op 26 november 2012 heeft Ivo Opstelten, de minister van Veiligheid en Justitie, het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht aangekondigd. Met dit wetgevingsprogramma moeten een aantal verbeterpunten in het faillissementsrecht worden doorgevoerd. Hiertoe behoren onder andere: de pre-pack, de bevordering van de continuïteit van ondernemingen na faillissement en versteviging van de positie van de curator.

Een maatregel om de positie van de curator te versterken is de invoering van het civielrechtelijk bestuursverbod. Daarnaast heeft het bestuursverbod tot doel het tegengaan van faillissementsfraude.

Wat houdt dit bestuursverbod nu in?

Het bestuursverbod betekent dat het een persoon voor de duur van maximaal vijf jaar kan worden verboden als bestuurder van een rechtspersoon op te treden. Hiermee moet worden voorkomen dat malafide bestuurders hun (frauduleuze) activiteiten continueren en de maatschappij met opvolgende faillissementen financiële schade blijven berokkenen.

Wanneer kan een dergelijk verbod worden opgelegd?

Uit het voorontwerp van het civielrechtelijk bestuursverbod valt op te maken dat het verbod kan worden opgelegd aan bestuurders die zich tijdens of in de drie jaar voorafgaand aan een faillissement schuldig maken aan kennelijk onbehoorlijk bestuur. Daarvan kan volgens het ontwerp sprake zijn wanneer de bestuurder onvoldoende meewerkt met de curator, voorafgaand aan het faillissement activa aan de onderneming heeft onttrokken (paulianeus handelen) of zich schuldig heeft gemaakt aan fiscale fraude. Ook kan het niet voldoen aan de boekhoudplicht (bestuurdersaansprakelijkheid) de reden voor een bestuursverbod zijn. In het voorontwerp wordt met een bestuurder gelijk gesteld een persoon die handelt alsof hij bestuurder was (ook wel feitelijk leidinggevende genoemd).

Wie kan het bestuursverbod vorderen?

Wordt voldaan aan genoemde criteria, dan kan de curator of het Openbaar Ministerie de rechter verzoeken een bestuursverbod op te leggen. Wordt dit verzoek gehonoreerd, dan mag de bestuurder maximaal vijf jaar niet actief zijn als bestuurder. Als hij op dat moment nog bestuurder is, kan hij niet aanblijven.

Hoe kan ik nagaan of iemand een bestuursverbod heeft?

Het verbod zal worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zowel bij de oprichting van een rechtspersoon als het verzoek een nieuwe bestuurder in te schrijven bij een bestaande rechtspersoon kan dan worden gecontroleerd of het die persoon is toegestaan bestuurder te zijn.

Status

Het wetsvoorstel ligt inmiddels bij de tweede kamer. Wij houden met de advocaten van de praktijkgroep Herstructurering en Insolventie de ontwikkelingen over het bestuursverbod in de gaten.

Deel deze pagina: