Wijzigingen Bor per 1 november 201410 oktober 2014

Op 1 november 2014 zal het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking treden. Het besluit is van grote betekenis voor de dagelijkse praktijk. Zo worden de mogelijkheden om vergunningsvrij te bouwen uitgebreid en zal de reguliere procedure bij een omgevingsvergunning tot het afwijken van het bestemmingsplan vaker van toepassing zijn.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen als gevolg van het nieuwe Bor?

 • Uitbouw zonder vergunning
  Met het oog op deregulering op het gebied van bouwen wordt vergunningsvrij bouwen verder uitgebreid. Zo mag een uitbouw onder het huidige Bor een maximale diepte van 2,5 meter hebben. Onder het nieuwe Bor wordt dit verruimd tot een maximale diepte van 4 meter (artikel 7 van bijlage II bij het Bor).
 • Kapverdieping zonder vergunning
  Op vrijstaande garages en bergingen, de niet aangebouwde bijgebouwen, kan straks onder voorwaarden zonder vergunning een kapverdieping worden gebouwd. Een voorwaarde hierbij is dat een bijgebouw op meer dan 4 meter afstand van het hoofdgebouw moet worden voorzien van een schuin dak. De dakvoet mag in dit geval niet hoger zijn dan 3 meter en de maximale hoogte van de daknok bedraagt 5 meter. Onder het nieuwe Bor worden gedetailleerde randvoorwaarden aan de vorm en omvang van dit schuine dak gesteld. Kort gezegd: hoe dichter het bijgebouw bij de perceelgrens ligt, hoe minder hoog het dak mag zijn (artikel 2, onderdeel 3, bijlage II bij het Bor).
 • Uitzondering mantelzorgwoning bij bijbehorende bouwwerken
  In principe moet een bijbehorend bouwwerk in het achtererfgebied op meer dan 4 meter van het hoofdgebouw qua functie ondergeschikt zijn aan dit hoofdgebouw. Meestal gaat het dan om een garage of berging. Onder het nieuwe Bor wordt echter een uitzondering gemaakt als het bijbehorend bouwwerk wordt gebruikt als mantelzorgwoning (artikel 2, onderdeel 3, bijlage II bij het Bor).
 • Reguliere procedure vaker van toepassing
  Voor de omgevingsvergunning gaat vaker de korte (reguliere) procedure van acht weken gelden, in plaats van zes maanden, om af te wijken van het bestemmingsplan. Deze procedure gaat onder meer gelden voor het gebruik van gronden en bouwwerken voor een termijn van ten hoogste tien jaar (artikel 4, onderdeel 11, bijlage II bij het Bor).

Naast deze wijzigingen worden er andere wijzigingen doorgevoerd en definities aangepast (waaronder de definitie van het achtererfgebied). Kortom: voor (vergunningsvrij) bouwen na 1 november 2014, raadpleeg eerst het gewijzigde Bor!

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem gerust contact met ons op.

(Dit artikel is tot stand gekomen met dank aan Rinske Bosch, student-stagiaire)

Deel deze pagina:

Contactpersoon