Wet Bibob obstakel bij huur van bedrijfsruimte?13 oktober 2014

Op grond van de Wet Bibob kunnen door de gemeente vergunningen worden geweigerd of ingetrokken indien er ernstig gevaar bestaat dat de vergunning zal worden gebruikt voor crimineel misbruik, waarbij moet worden gedacht aan het plegen van strafbare feiten of het witwassen van geld.

Niet is vereist dat de aanvrager zelf strafbare feiten heeft gepleegd. In de beoordeling mogen strafbare feiten worden betrokken die (vermoedelijk) zijn gepleegd door derden met wie een "zakelijk samenwerkingsverband" bestaat of heeft bestaan. Tussen een huurder en een verhuurder kan hiervan ook sprake zijn, bijvoorbeeld indien een omzetafhankelijke huur is afgesproken en de verhuurder inzage in de boeken van de huurder heeft.

Een huurder van bedrijfsruimte is in de regel zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen en behouden van vergunningen, zoals een exploitatievergunning en heeft vaak een exploitatieverplichting. Indien de huurder zijn exploitatievergunning niet krijgt of kwijtraakt, kan hij niet (meer) voldoen aan zijn exploitatieverplichting en handelt hij in strijd met de huurovereenkomst.

Hoe kun je als huurder van bedrijfsruimte voorkomen dat het risico van het niet verkrijgen of naderhand intrekken van de exploitatievergunning bij jou ligt, terwijl je zelf geen strafbare feiten hebt gepleegd? Daar zijn verschillende mogelijkheden voor die in de huurovereenkomst kunnen worden opgenomen. Wij noemen er een paar.

  • Ten eerste kan worden gedacht aan een opschortende voorwaarde dat de exploitatievergunning onherroepelijk zal zijn verleend. De huurovereenkomst treedt dan niet in werking zolang er nog geen onherroepelijke vergunning is.
  • Daarnaast kan worden gedacht aan een tussentijdse opzeggings- of ontbindingsmogelijkheid indien de exploitatievergunning op een later moment wordt ingetrokken als gevolg van een oorzaak die aan de verhuurder is toe te rekenen.
  • Ook kan worden gedacht aan een garantie, met een daaraan gekoppeld boetebeding, waarbij de verhuurder garandeert dat er op grond van de Wet Bibob geen beletselen zijn om een exploitatievergunning te verkrijgen en te behouden.

Op deze manieren kun je voorkomen dat je wordt aangesproken op je exploitatieverplichting terwijl je als gevolg van criminele activiteiten van de verhuurder geen exploitatievergunning verkrijgt of deze kwijtraakt en je zodoende je activiteiten niet kunt starten of moet staken.

(Dit artikel is ook geplaatst in editie 03-2014 van "Het ondernemersbelang, regio Duin- en Bollenstreek"

 

Deel deze pagina:

Contactpersoon