Geelkerken Linskens komt naar u toe!17 oktober 2014

Op 13 oktober 2014 heeft Coline Norde bij de gemeente Noordwijk een inhouse cursus verzorgd over schadevergoedingsrecht. Aan de orde zijn gekomen de grondslagen voor schadevergoeding, de beoordeling van het mogelijke recht op schadevergoeding en welke rechter hiertoe bevoegd is. Deze theorie is toegepast op voorbeelden uit de gemeentepraktijk. Als naslagwerk is een jurisprudentiebundel verstrekt. Het was een geslaagde en interactieve bijeenkomst!

Wilt u dat wij ook bij uw organisatie een inhouse cursus verzorgen?
Neem dan gerust contact met ons op. Ons kantoor verzorgt ook inhouse cursussen voor andere praktijkgebieden zoals arbeidsrecht en ondernemingsrecht.
 

Beknopt overzicht van de aspecten die bij de cursus schadevergoedingsrecht aan de orde zijn gekomen:

Bij grondslagen voor schadevergoeding moet u denken aan schade veroorzaakt door een onrechtmatig besluit, door een rechtmatig besluit (nadeelcompensatie) of door te late besluitvorming. In dit kader is van belang om een onderscheid te maken tussen compensatie die moet worden geboden op grond van het evenredigheidsbeginsel ex artikel 3:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht en nadeelcompensatie op grond van het beginsel égalité devant les charges publiques (gelijke verdeling van openbare lasten).

Schadevergoeding op grond van een onrechtmatig besluit is gebaseerd op artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek en kan alleen aan de orde zijn indien voldaan is aan de volgende vijf vereisten: 1) onrechtmatige daad, 2) toerekenbaarheid aan de dader, 3) schade, 4) causaal verband tussen daad en schade en 5) relativiteit.

Schadevergoeding bij een rechtmatig besluit (nadeelcompensatie) kan gebaseerd worden op een wettelijke grondslag (bijvoorbeeld planschade ex artikel 6.1 van de Wet op de ruimtelijke ordening), een beleidsregel of het égalité-beginsel. Laatstgenoemd beginsel zal worden gecodificeerd in het toekomstige artikel 4:126 van de Algemene wet bestuursrecht.

De verschillende verzoeken om schadevergoeding kunnen worden beoordeeld door de bestuursrechter en/of de civiele rechter. Voorts geldt er een verjaringstermijn.

Heeft u vragen over het onderwerp schadevergoeding? Neem dan gerust contact met ons op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon