Wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden aangenomen30 oktober 2014

Eerder dit jaar berichtten wij u over het zorgverlof voor vrienden en kennissen. Op 14 oktober 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden.  Dit voorstel regelt onder meer dat partners recht krijgen op drie dagen ouderschapsverlof rond de geboorte van het kind. Men heeft hier te allen tijde recht op, ook als de werknemer korter dan 1 jaar in dienst is bij zijn werkgever. Daarnaast is het nu mogelijk om bij overlijden van de moeder het bevallingsverlof over te dragen, zodat de pasgeborene verzekerd is van de zorg van een ouder en wordt wettelijk vastgelegd dat het bevallingsverlof kan worden verlengd als het kind langdurig in het ziekenhuis moet worden opgenomen (het zogenaamde couveuseverlof).

Overdracht bevallingsverlof bij overlijden moeder

Het aangepaste wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid om het resterende bevallingsverlof van de moeder - in het geval zij tijdens of na de bevalling overlijdt - over te dragen op haar partner. De regering overwoog dat het overlijden van de moeder een ingrijpende gebeurtenis is met de nodige emotionele en praktische gevolgen. De partner heeft de zorg voor zijn of haar pasgeborene, maar zal ook snel terug moeten keren op de werkvloer. Vanwege de leeftijd van het kind is dagopvang in de meeste gevallen geen optie.

Vereisten

Voor de overdracht van het verlof dient aan enkele vereisten te zijn voldaan. Zo moet de partner de juridisch ouder van het kind zijn. Dit betekent dat de partner met de moeder getrouwd moet zijn of dat er een geregistreerd partnerschap bestaat. Ook als de partner het kind heeft erkend heeft hij of zij recht op het resterend bevallingsverlof. Daarnaast is het van belang dat de juridisch ouder als werknemer kan worden aangemerkt in de zin van de Wazo of de Ziektewet of als zelfstandige kan worden beschouwd in de zin van art. 3:17 Wazo.

Loondoorbetaling

Bij het overgedragen verlof geldt dat de werkgever verplicht is het loon van de werknemer op wie het recht op zorgverlof is overgegaan door te betalen gedurende de periode van het bevallingsverlof. Dit komt echter niet voor rekening van de werkgever zelf: hij mag dit doorbereken aan het UWV die het aan de werkgever zal vergoeden. In het geval dat de moeder als zelfstandige werkte, dient de partner zelf zorg te dragen voor het indienen van het verzoek om uitkering te ontvangen. Dit kan rechtstreeks bij het UWV.

Couveuseverlof

Naast de overdracht van bevallingsverlof, voorziet het wetsvoorstel ook in de verlenging van het bevallingsverlof in het geval dat het pasgeboren kind langdurig in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Naast haar bevallingsverlof krijgt de moeder 10 weken extra verlof om haar kind thuis te verzorgen en om van de bevalling te herstellen.
Deze maatregelen op het gebied van bevallingsverlof hebben een aanvullende werking: het is toegestaan om met uw werknemer afwijkende, ruimere regelingen overeen te komen.

Deel deze pagina: