Anticipatie op participatie?3 november 2014

Op 1 januari 2015 zal de Participatiewet in werking treden. Deze nieuwe wet zal de huidige Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) vervangen. De gemeenten zullen verantwoordelijk worden voor de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking en mensen met een bijstandsuitkering. Ook de werkgevers zullen in het kader van deze wet de nodige aanpassingen in hun organisatie moeten aanbrengen.

Gevolgen voor werkgevers

De sociale partners hebben ter voorbereiding op de Participatiewet met elkaar afgesproken om in de komende jaren 125.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.  Deze banen zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen, zoals de huidige Wajongers en de werknemers met een Wsw-indicatie.

Participatiewet

De gemeenten hebben verschillende instrumenten tot hun beschikking om werkgevers te ondersteunen bij het aannemen van nieuwe arbeidsgehandicapte werknemers, bijvoorbeeld het bieden van loondispensatie. Dit betekent dat de werkgever niet verplicht is het gehele loon van de arbeidsgehandicapte werknemer te betalen. Hij betaalt slechts het arbeidsproductieve gedeelte, de gemeente vult dit bedrag vervolgens aan tot maximaal 100% van het minimumloon. Daarnaast biedt de no-riskpolis de werkgever financiële bijstand in het geval de werknemer met een arbeidshandicap ziek wordt. In dit geval hoeft de werkgever het loon niet door te betalen: de gemeente neemt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever over.
Ook werknemers kunnen financiële hulp van de gemeente ontvangen. Zij kunnen een aanvraag indienen voor de voorzieningen die zij bij hun werkzaamheden nodig hebben, zoals een doventolk en brailleapparatuur.

Quotumwet

De overheid zal er streng op toezien dat de afspraken uit het Sociaal Akkoord en de Participatiewet worden nageleefd. Om werkgevers te activeren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, is afgesproken dat voor de werkgevers met 25 of meer werknemers een verplicht quotum zal worden ingesteld als het aantal van 125.000 banen naar inschatting niet zal worden gehaald.

Voor ieder kalenderjaar zal bij ministeriële regeling de quotumpercentages voor de verschillende sectoren worden vastgesteld. Dit percentage laat zien welk percentage van het totaal aantal loonuren moet worden ingevuld door werknemers met een arbeidsbeperking. Nu het quotumpercentage wordt vastgesteld in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin het percentage daadwerkelijk van toepassing is, krijgen werkgevers slechts één jaar om op het percentage te anticiperen.

Als de werkgever niet aan het quotum heeft voldaan, dan zal hij te maken krijgen met de zogenaamde quotumheffing. De hoogte van deze heffing is afhankelijk van het totale quotumtekort van de werkgever. Het quotumtekort bestaat uit het tekort aan arbeidsplaatsen voor arbeidsbeperkte werknemers, berekend aan de hand van onder meer het quotumpercentage, het totaal verloonde uren bij de werkgever en de gemiddelde omvang van een dienstverband van een arbeidsbeperkte werknemer (door de regering vastgesteld op 25 uur per week). Dit tekort wordt vermenigvuldigd met € 5.000. De uitkomst is de quotumheffing in euro's die de werkgever dient te betalen.

Anticiperen?

Aangezien het quotumpercentage bij ministeriële regeling bekend zal worden gemaakt, lijkt het voor werkgevers lastig om in te schatten of en zo ja, welke maatregelen zullen moeten worden genomen om het gewenste aantal werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is geconstateerd dat uit het huidige wetsontwerp voor werkgevers moeilijk is af te leiden hoeveel arbeidsplaatsen zij moeten invullen om aan het quotum te voldoen. Hier ligt een taak voor de gemeenten om de werkgevers in hun regio zo goed mogelijk te informeren.

Voor nu kunt u als werkgever een overzicht maken van de arbeidsbeperkte werknemers die in uw organisatie werkzaam zijn. Eventueel kunt u overgaan tot het werven van arbeidsbeperkte werknemers, maar een duidelijke richtlijn voor het aannamebeleid is niet te geven, aangezien het quotumpercentage nog niet bekend is. Er rest evenwel nog de nodige tijd: de quotumheffing zal niet voor 2017 worden ingevoerd.

Deel deze pagina:

Contactpersoon