ZZP'er: van VAR-verklaring naar BGL?7 november 2014

Wanneer een onderneming een zzp'er (ook wel zelfstandige of freelancer) inhuurt, ontstaat er een overeenkomst van opdracht tussen de zzp'er en de onderneming. De zzp'er voert de opdracht uit en is daarvoor verantwoordelijk. De zzp'er staat niet in een gezagsverhouding tot de opdrachtgever en hoeft de arbeid in principe niet persoonlijk te verrichten. Er is dan ook geen sprake van een arbeidsovereenkomst en er vindt geen loonheffing plaats.

Opdrachtgevers vragen de zzp'ers veelal om een VAR-Wuo (Verklaring Arbeidsrelatie Winst uit onderneming) te overleggen. Uit deze verklaring blijkt dat de Belastingdienst het inkomen van de zzp'er beschouwt als winst uit onderneming, waardoor de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden voor deze zzp'er. Hiervoor is wel noodzakelijk dat de zzp'er daadwerkelijk de werkzaamheden uitvoert waarvoor de VAR-Wuo is verstrekt. De opdrachtgever dient daarnaast over een kopie van de VAR-Wuo en een kopie van het identiteitsbewijs van de zzp'er te beschikken.

Een VAR-verklaring is geen garantie dat er van een arbeidsovereenkomst geen sprake is. De Belastingdienst kan namelijk achteraf nog oordelen dat er feitelijk sprake was van een arbeidsovereenkomst tussen partijen, hoewel dit op papier niet zo was. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer blijkt dat er tijdens het verrichten van het werk sprake was van een gezagsverhouding of het verplichten tot persoonlijk verrichten van de arbeid. Indien achteraf blijkt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan is de opdrachtnemer (ex-zzp'er) voor 100% aansprakelijk voor de fiscale gevolgen en de verdere afdrachten. De opdrachtgever heeft hierin geen verantwoordelijkheid. De opdrachtgever heeft daarentegen wel te maken met de overige arbeidsrechtelijke beschermingsbepalingen als blijkt dat de zzp'er eigenlijk een werknemer is.

Op 23 september 2014 is het Wetsvoorstel Beschikking Geen Loonheffing (BGL) ingediend. Volgens dit voorstel zal de VAR in 2015 plaatsmaken voor de Beschikking Geen Loonheffing (BGL). Op dit moment is echter onduidelijk of deze wet doorgang zal vinden, aangezien de Raad van State de nodige kritiek op het ontwerp heeft geuit.

Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen heeft dit het volgende tot gevolg. Als een opdrachtgever een zzp'er met een BGL aanneemt, dan dient de opdrachtgever te verifiëren of de inhoud van de aangegeven werkzaamheden overeenkomen met de manier waarop hij en de opdrachtnemer de werkzaamheden zijn overeengekomen. Alleen als de voorwaarden beschreven in de BGL overeenkomen met de feitelijke wijze waarop wordt gewerkt, geniet de opdrachtgever volledige vrijwaring voor de loonheffingen. Ook hier betreft het alleen vrijwaring voor de fiscale aspecten. Ingeval de Belastingdienst bij controle constateert dat de voorwaarden uit de BGL niet overeenkomen met de daadwerkelijke arbeidsomstandigheden, kan de Belastingdienst bezien of de feiten en omstandigheden moeten leiden tot het opleggen van een correctieverplichting of tot het opleggen van een naheffingsaanslag bij de betreffende opdrachtgever of opdrachtnemer. De bewijslast hiervoor ligt bij de Belastingdienst.

Het wetsvoorstel heeft als gevolg dat de opdrachtgever medeverantwoordelijk zal worden voor de controle op de juistheid van de inhoud van de BGL en daarmee medeverantwoordelijk wordt voor de financiële gevolgen van de onjuistheid van de BGL. Dit betekent dat ook de opdrachtgever door de Belastingdienst kan worden aangesproken tot betaling van loonheffingen. Op dit moment is nog niet duidelijk welk percentage van het terug te vorderen bedrag voor rekening komt van de opdrachtgever en welk percentage voor rekening van de opdrachtnemer.

Onder het komende nieuwe regime van de BGL is het zaak om bij het inhuren van een zzp'er de BGL goed te controleren op juistheid. Blijkt de feitelijke situatie achteraf niet te kloppen met de afgegeven beschikking? Dan is opdrachtgever achteraf - naast de arbeidsrechtelijke gevolgen - mede verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de BGL.

Deel deze pagina:

Contactpersoon