Het boetebeding7 januari 2015

Het komt geregeld voor dat een koper of verkoper van een woning uiteindelijk niet in staat is om aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst te voldoen. Dit kan allerlei redenen hebben. Zo kan het zijn dat partijen geen financieringsvoorbehoud zijn overeengekomen en de koper zijn financiering niet rond krijgt, of kan het zijn dat de verkoper de woning niet kan leveren omdat er beslag op de woning is gelegd.

Wanneer een partij zijn verplichtingen niet nakomt heeft dit voor die partij vaak grote nadelige financiële gevolgen. In koopovereenkomsten wordt immers vaak een boetebeding opgenomen voor het geval een partij zijn verplichtingen niet nakomt. Dit houdt dan veelal in dat een partij die, ook nadat hem daartoe een laatste kans is gegeven, zijn verplichtingen niet nakomt een boete van 10% van de koopsom aan de andere partij verschuldigd is wanneer de andere partij besluit de koop te ontbinden. Zo'n boete wordt door een rechter niet snel gematigd omdat een boete nu juist bedoeld is om partijen te prikkelen om hun verplichtingen daadwerkelijk na te komen.

Onlangs heeft de rechtbank Rotterdam een vonnis gewezen in een zaak waarin een koper de financiering voor een zonder financieringsvoorbehoud gekochte woning van € 180.000 niet rond kreeg en de woning dus niet kon afnemen. Anders dan gebruikelijk waren partijen niet een boete van 10% van de koopsom overeengekomen (wat zou neerkomen op een bedrag van € 18.000), maar waren partijen een contractuele boete van € 60.000 overeengekomen. Nadat de verkoper de koop had ontbonden maakte deze aanspraak op betaling van de contractuele boete van € 60.000. De koper weigerde deze boete te betalen, waarna de verkoper betaling via de rechter probeerde af te dwingen.

De rechtbank oordeelde dat in dit specifieke geval de boete moet worden gematigd omdat het boetebedrag van € 60.000, gelet op de koopsom van € 180.000 en de werkelijk door de verkoper geleden schade, buitensporig hoog is en de koper onevenredig hard zou treffen. De rechtbank matigt de boete tot een bedrag van € 36.000. Dit blijft echter nog altijd een fors bedrag.

U dient zich er dan ook voor het sluiten van een koopoverkomst van bewust te zijn dat het niet nakomen van een koopovereenkomst, zeker in combinatie met een boetebeding, grote nadelige gevolgen voor u kan hebben. Ga dus vooraf na of u uw verplichtingen na kunt komen, of u een boetebeding wil overeenkomen en bouw zekerheden in zoals een financieringsvoorbehoud.

Deel deze pagina: