Wet Normering Topinkomens-II per 1 januari 2015 in werking getreden… of toch niet helemaal?21 januari 2015

Het wetsvoorstel Normering Topinkomens (WNT)-II is op 22 december 2014 door de Eerste Kamer aangenomen. De WNT-II is per 1 januari 2015 in werking getreden.

Op 30 juni 2014 is het wetsvoorstel WNT -II ingediend bij de Tweede Kamer. De wet is de opvolger van de WNT-I, waarin voor dezelfde doelgroep het salaris was gemaximaliseerd tot 130% van een ministersalaris. Op 16 oktober is de Tweede Kamer akkoord gegaan met WNT-II.

Met de WNT-II wordt beoogd om het salaris van een topfunctionaris in de publieke en semipublieke sector te maximaliseren tot 100% van een ministersalaris met inachtneming van overgangsrecht voor bestaande contracten. De huidige wettelijke norm is vastgesteld op 130% van een ministersalaris (in de media ook wel bekend als de Balkenendenorm). In het verlengde daarvan ligt de invoering van dit – verlaagde – maximum voor eenieder die binnen de publieke- of semipublieke sector werkzaam is, topfunctionaris of niet, in het verschiet. Het kabinet streeft ernaar deze verbreding van de reikwijdte van de wet per 2017 in te voeren.

De VVD-ministers Blok (wonen) en Schippers (gezondheidszorg) hebben de Tweede Kamer op 23 december laten weten dat ze de termijn van 1 januari 2015 te kort vinden om de nieuwe regeling op een zorgvuldige manier door te voeren. Voor de sector zorg en welzijn, de woningcorporaties en het wetenschappelijk onderwijs is 2015 daarom tot overgangsjaar benoemd voor de invoering van de WNT-II (het jaar 2013 was voor een deel van deze sectoren ook een overgangsjaar voor de WNT-I). Per 1 januari 2016 wordt de verlaagde wettelijke maximumnorm ook voor deze sectoren volledig toegepast. Minister Plasterk heeft de Tweede Kamer bij brief van 9 januari jl. laten weten daarmee in te stemmen.

Het is duidelijk dat het kabinet zich niet van het ingeslagen pad van normering van inkomens in de publieke en semipublieke sector laat afhouden. Welke effect dit zal hebben op de kwaliteit van topfunctionarissen in die sectoren zal moeten worden afgewacht.

Deel deze pagina:

Contactpersoon