RijnlandRoute: de keuze voor het tracé is gemaakt!11 februari 2015

Al vele jaren is de overheid bezig om plannen te ontwikkelen voor de RijnlandRoute, een nieuwe oost-west verbinding van de A4 via de A44 naar Katwijk. Lange tijd heeft ter discussie gestaan waar de verbinding tussen de A4 en de A44 gerealiseerd zou moeten worden. Provinciale Staten hebben daar inmiddels een knoop over doorgehakt. Er is gekozen voor de "N11-West" variant.

Om de aanleg van de RijnlandRoute planologisch mogelijk te maken hebben Provinciale Staten voor de provinciale weggedeelten van het tracé op 10 december 2014 een Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld. In het Provinciaal Inpassingsplan is aangegeven waar de nieuwe verbinding moet komen.

Verder heeft de minister  van Infrastructuur en Milieu op 17 december 2014 twee tracébesluiten vastgesteld voor de gedeeltes van de RijnlandRoute die over rijksgronden lopen, te weten het gedeelte waar de RijnlandRoute over de A4 loopt en het gedeelte waar de RijnlandRoute over de A44 loopt.

Ten slotte hebben Gedeputeerde Staten op 10 december 2014 besloten om voor 148 woningen hogere grenswaarden voor de geluidsbelasting vast te stellen. Daarmee is ten opzichte van het "ontwerpbesluit hogere grenswaarden" voor 60 extra woningen een hogere grenswaarde vastgesteld.

De hiervoor genoemde besluiten over de RijnlandRoute zijn bekend gemaakt in de Staatscourant van 14 januari 2015. De besluiten en de bijbehorende stukken liggen tot en met 25 februari 2015 ter inzage op het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Provinciehuis in Den Haag en de gemeentehuizen van Katwijk, Wassenaar, Oegstgeest, Leiden, Voorschoten en Zoeterwoude.

Wat kunt u tegen het inpassingsplan en de tracébesluiten doen?

Tegen de beide tracébesluiten, het inpassingsplan en het besluit hogere grenswaarden kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door diegenen die eerder hun zienswijze naar voren hebben gebracht over de ontwerpbesluiten. Als u niet eerder zienswijzen heeft ingediend maar toch beroep wilt instellen dan is dat in twee gevallen toch mogelijk. Ten eerste kan dat indien u niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend, en ten tweede indien u geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend omdat u door het ontwerpbesluit niet in uw belangen werd getroffen, maar door het (gewijzigd) vastgestelde besluit wel.

Het is van belang dat het beroepschrift aan alle formele vereisten voldoet. Bovendien dienen in het beroepschrift de gronden van het beroep te zijn opgenomen. Omdat op de betreffende besluiten de Crisis- en herstelwet van toepassing is kan namelijk geen uitstel worden verleend voor het indienen van de gronden.

Mocht u beroep willen instellen: de uiterste datum voor het indienen van beroep is 25 februari 2015. Uiteraard zijn wij u graag behulpzaam bij het opstellen van een beroepschrift.

Grondverwerving

Om de RijnlandRoute te kunnen realiseren zal de provincie eigenaar moeten worden van de gronden die in het tracé gelegen zijn. Als u eigenaar of gerechtigde bent van gronden die nodig zijn voor de aanleg van de RijnlandRoute, dan zult u benaderd gaan worden door grondverwervers van de Provincie met de vraag of u uw gronden aan de provincie wilt verkopen. Voor dit soort aankopen gelden echter bepaalde spelregels, die zijn gebaseerd op de Onteigeningswet. Op grond van deze wet heeft u recht op een volledige schadeloosstelling. Ook is in de Onteigeningswet geregeld dat u zich in de gesprekken met de provincie mag laten bijstaan door een deskundige. De kosten van juridische bijstand komen in beginsel voor volledige vergoeding in aanmerking.

Planschade

Het zou ook goed kunnen dat uw woning, bedrijf of grond niet rechtstreeks door de RijnlandRoute wordt geraakt, maar dat u er wel last van heeft. U kunt daarbij onder meer denken aan een verslechtering van uw uitzicht (de weg of het knooppunt komt vlak voor "uw neus" te liggen), geluid- of trillingshinder, verminderde bereikbaarheid, etc. In dat geval lijdt u ook schade, te weten waardevermindering of inkomensschade. Die schade heet in vaktermen "planschade". Voor een tegemoetkoming in planschade komt u niet zomaar in aanmerking. Wilt u weten of u kans maakt op een tegemoetkoming in de planschade, vraagt u ons dan om advies.

Lijdt u schade?

Wordt uw onroerend goed minder waard? Verwacht u overlast? Of wil de provincie uw woning of bedrijf aankopen? Wij verdedigen uw recht op vergoeding van schade. Dat vergt specialistische kennis. Wij zijn daarvan op de hoogte.

Wilt u voor uw specifieke situatie weten waar u recht op heeft, maak dan een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Guy Seelen (071-5163613 of 06-29018771) of Marije van Amersfoort (071-5163613 of 06-81430731) of mail naar rijnlandroute@gl-advocaten.nl.

Deel deze pagina:

Contactpersoon