Beperk uw risico; laat zekerheid stellen!25 februari 2015

Wanneer u investeert in een andere onderneming, een overeenkomst aangaat of te maken heeft met een debiteur die niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, kunt u uw risico's beperken door uw wederpartij zekerheid te laten stellen. Banken doen dit al jaren, dus waarom u niet?

De bekendste en meest gebruikte zekerheden zijn hypotheek, pand, eigendomsvoorbehoud, borgtocht en hoofdelijkheid. Dergelijke zekerheden moeten er voor zorgen dat u zich op (on)roerende zaken of derden kunt verhalen als uw wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt.

Hypotheek- en pandrechten zijn zakelijke zekerheden (1). Het hypotheekrecht wordt gevestigd op onroerende zaken (bijvoorbeeld een woonhuis of kantoorpand), terwijl het pandrecht alleen kan worden gevestigd op roerende zaken (zoals kantoor- en bedrijfsinventaris, voorraden of vervoermiddelen). Komt uw wederpartij zijn verplichtingen niet na, dan kan de hypotheek- of pandhouder overgaan tot executie (verkoop) van de in zekerheid gegeven zaken. Gaat uw wederpartij failliet en is hij zijn afspraken niet (volledig) nagekomen, dan kunt u zich verhalen op de in zekerheid gegeven zaken als ware er geen faillissement. U bent dan separatist. Slechts in het geval er sprake is van een stil pandrecht (2) op roerende zaken, kan het zijn dat u het voorrecht van de fiscus op zogenaamde bodemzaken voor zich heeft te dulden (3). Het kan dan zo zijn dat de opbrengst van die zaken aan de fiscus toevalt.

Het eigendomsvoorbehoud is eveneens een zakelijk recht en biedt de leverancier van de roerende zaken de mogelijkheid zijn roerende zaken terug te halen, wanneer de wederpartij niet betaalt. Als u gebruik maakt van een eigendomsvoorbehoud betekent dit, kort gezegd, dat u eigenaar blijft totdat uw wederpartij u heeft betaald.

Naast zakelijke zekerheden zijn er ook persoonlijke zekerheden. Ook die komen vaak voor bij bankfinancieringen. Voorbeelden van persoonlijke zekerheden zijn de borgtocht en de hoofdelijkheid. In beide gevallen verbinden één of meer andere partijen zich naast uw wederpartij voor de verplichtingen die de wederpartij met u aangaat. Daar waar een borgtocht veelal wordt verstrekt door een DGA voor zijn BV, ziet men de hoofdelijkheid vaak terugkomen bij de financiering van één BV die gelieerd is aan andere BV's. De holding van de gefinancierde BV en/of zustervennootschappen verbindt c.q. verbinden zich dan hoofdelijk voor de schuld die wordt aangegaan. Er is één belangrijk verschil tussen de borgtocht en hoofdelijkheid. De borgsteller kan pas worden aangesproken als de schuldenaar niet betaalt.  Bij hoofdelijkheid kunnen meerdere partijen individueel direct worden aangesproken. U kunt dan dus kiezen bij wie u verhaal neemt. Dit zal normaal gesproken de meest kapitaalkrachtige partij zijn onder degenen die zich hoofdelijk hebben verbonden.

Kortom, er zijn nogal wat mogelijkheden om uw risico's in het economisch verkeer te beperken. Dat is in deze tijd van faillissementen en oplopende betalingstermijnen geen overbodige luxe!

Wilt u geïnformeerd worden over de mogelijkheden die u heeft om uw risico's te beperken, neem dan eens vrijblijvend contact op met één van onze specialisten.

(1) Een recht dat rust op een zaak of goed. De tegenhanger hiervan is een persoonlijk recht. Dit hangt samen met een persoon.
(2) Een stil pandrecht is een bezitloos pandrecht dat kan worden gevestigd op roerende zaken door middel van een authentieke of onderhandse akte.
(3) Artikel 21 lid 2 Invorderingswet.

Deel deze pagina: