Telefonisch horen verplicht?15 mei 2015

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat een verzoek van een belanghebbende om telefonisch te worden gehoord niet hoeft te worden gehonoreerd als het horen geschiedt door een bezwaarschriftencommissie.

Belanghebbenden hebben op grond van artikel 7:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in beginsel het recht om gehoord te worden voordat het bestuursorgaan een beslissing op bezwaar neemt. Slechts in uitzonderingsgevallen als genoemd in artikel 7:3 van de Awb kan hiervan worden afgezien. De Awb geeft niet aan of al dan niet telefonisch kan worden gehoord. Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat, wanneer het bestuursorgaan de wens heeft om telefonisch te horen, dit alleen maar kan als belanghebbenden daarmee instemmen. Met andere woorden: belanghebbenden hebben het recht om in persoon te worden gehoord. Maar hoe zit het als de belanghebbenden de wens hebben om telefonisch te worden gehoord?

In de uitspraak van 19 februari 2013 (ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ4537) heeft het gerechtshof Den Haag (in een belastingzaak) geoordeeld dat het bestuursorgaan gehoor dient te geven aan een verzoek van belanghebbenden om telefonisch te worden gehoord, tenzij zwaarder wegende belangen aan de zijde van het bestuursorgaan zich hiertegen zouden verzetten. In beginsel hebben belanghebbenden derhalve recht om telefonisch te worden gehoord. Uit de uitspraak van het gerechtshof blijkt niet welke zwaarder wegende belangen van het bestuursorgaan zich hiertegen zouden kunnen verzetten.

In de uitspraak van 25 maart 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:917) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (in een procedure over de Wet openbaarheid van bestuur) geoordeeld dat, wanneer het horen geschiedt door een bezwaarschriftencommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Awb, geen gelegenheid behoeft te worden gegeven om telefonisch te worden gehoord. Hiertoe heeft de Afdeling overwogen dat de bezwaarschriftencommissie zowel een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan als belanghebbenden de gelegenheid moet bieden om gehoord te worden. Verschillende partijen en personen dienen derhalve bij het horen door de bezwaarschriftencommissie te worden betrokken. Met het oog op het belang van een overzichtelijk en zorgvuldig verloop van het horen, is het naar het oordeel van de Afdeling gerechtvaardigd dat geen gelegenheid wordt geboden om telefonisch te worden gehoord.

Heeft u vragen over het recht om te worden gehoord of andere vragen over het bestuursprocesrecht? Neem dan gerust contact met mij op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon