Pandrecht, een drieluik (deel II)29 juli 2015

In het eerste artikel over pandrecht schreef ik over de wijze waarop een pandrecht kan worden gevestigd.
In deze bijdrage laat ik u zien hoe u tot uitwinning van een pandrecht dient over te gaan.

Uitwinning

Als u een pandrecht heeft verkregen van uw schuldenaar en uw schuldenaar voldoet niet aan zijn terugbetalingsverplichting, wat kunt u dan doen? In dat geval kunt u het pandrecht gaan executeren. Dit is het verkopen van het onderpand waarna u zich, ter voldoening van de vordering waarvoor het zekerheidsrecht is gegeven, kunt verhalen op de verkoopopbrengst.

- Executie van pandrecht op roerende zaken

Alvorens u tot executie van het pandrecht kunt overgaan dient uw schuldenaar in verzuim te zijn. Hiervan is sprake als uw schuldenaar in gebreke blijft met de voldoening van de overeengekomen prestatie. Vervolgens is het van belang of het om een openbaar of een bezitloos pandrecht gaat. In het eerste geval bevindt de roerende zaak zich in de macht van de pandhouder of een derde. In het tweede geval bevindt de roerende zaak zich onder de pandgever. Indien er sprake is van een bezitloos pandrecht dan is het raadzaam om afgifte van de verpande zaak te vorderen. Dit om te voorkomen dat de zaak verdwijnt of beschadigd raakt. Daarnaast wordt de pandhouder te goeder trouw beschermd tegen beschikkingsonbevoegdheid (tot verpanding) van de pandgever indien de zaak niet (meer) in de macht van de pandgever is. Een ander bijkomend voordeel is dat afgifte van de zaak het ontstaan van rechten van derden verhinderd. Te denken valt aan: een retentierecht of het bodemvoorrecht van de belastingdienst.

Uitgangspunt bij het te gelde maken van het onderpand is dat de verkoop in het openbaar  plaatsvindt naar, zoals de wet stelt, 'plaatselijk gewoonten en op de gebruikelijke voorwaarden'. Hiervoor dient u zich te wenden tot een deurwaarder. De pandhouder krijgt uiteindelijk de verkoopopbrengst rechtstreeks in handen.

In afwijking van de gebruikelijke openbare verkoop, kan de pandhouder het onderpand ook onderhands verkopen met toestemming van de voorzieningenrechter of de pandgever zelf (overeenkomst). Deze afwijkende wijze van verkoop en het maken van afspraken daaromtrent is eerst mogelijk als de pandgever in verzuim is, dan wel nadat de rechter dit verzuim heeft vastgesteld.

- Executie van pandrecht op vorderingen

De uitwinning van verpande vorderingen vindt niet plaats door verkoop, maar door inning. Is inning van de vordering niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat deze niet opeisbaar is, dan blijft de mogelijkheid bestaan om de vordering te executeren door deze te verkopen.

Voor inning van een verpande vordering is het noodzakelijk om mededeling van de verpanding te doen aan de debiteur van de verpande vordering. Na het doen van deze mededeling is nog slechts de pandhouder bevoegd om de vordering te innen. Zolang de mededeling niet is gedaan berust de bevoegdheid tot inning uitsluitend bij de pandgever. Overigens kan de debiteur van de verpande vordering nog altijd bevrijdend aan de pandgever betalen tot het moment waarop het pandrecht aan hem openbaar wordt gemaakt.

De pandhouder mag zijn vordering uit het geïnde voldoen zodra zijn vordering opeisbaar is geworden. Niet vereist is, zoals bij de executie van verpande roerende zaken, dat de pandgever in verzuim is.

Deel III: 'diverse tips en enkele complicaties bij pandrecht'.

Laat u goed adviseren over de wijze waarop een pandrecht kan worden uitgewonnen, en voor zover u daarvan voldoende kennis hebt, wacht niet te lang!

Deel deze pagina:

Contactpersoon