Kosten in mindering brengen op de transitievergoeding25 augustus 2015

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 vindt de transitievergoeding haar grondslag in artikel 7:673 BW. Werknemers hebben - kort gezegd - recht op een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en op initiatief van de werkgever is opgezegd, ontbonden of niet is verlengd, tenzij er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding

In het 'Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding' is vastgelegd dat transitie- en inzetbaarheidskosten onder bepaalde voorwaarden in mindering mogen strekken op de transitievergoeding.

Transitiekosten zijn kosten die worden gemaakt in verband met het einde van de arbeidsovereenkomst, dus kosten die gemaakt worden voor activiteiten en inspanningen bij een (dreigend) ontslag. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan kosten voor (om)scholing, voor outplacement en voor het in acht nemen van een langere opzegtermijn waarbij de werknemer is vrijgesteld van werkzaamheden.

Inzetbaarheidskosten zijn kosten die zijn gemaakt voor activiteiten die tot doel hebben de bevordering van de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan kosten voor een niet werkgerelateerde talencursus. Van belang is dat de kosten geen directe relatie hebben met de huidige of toekomstige functie van de werknemer bij de werkgever.

Er worden een aantal voorwaarden gesteld waaraan moet worden voldaan bij het in mindering brengen van transitie- en inzetbaarheidskosten. Zo dienen de kosten vooraf gespecificeerd te worden, medegedeeld te worden aan de werknemer en moet de werknemer schriftelijk instemmen! Andere voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat de kosten niet het loon van de werknemer mogen betreffen en in een redelijke verhouding moeten staan tot het doel waarvoor de kosten zijn gemaakt.

Heeft u vragen over de transitievergoeding of hulp nodig bij de berekening ervan? Neem gerust contact met ons op!

Deel deze pagina:

Contactpersoon