Werknemer ontslaan? Goed dossier nu nog belangrijker!26 augustus 2015

Sinds 1 juli 2015 geldt het nieuwe ontslagrecht door de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Artikel 7:669 lid 1 BW bepaalt dat een werkgever een redelijke grond voor ontslag dient te hebben.

Ontslaggronden

Kort samengevat somt 7:669 lid 3 BW de volgende acht ontslaggronden op:

a:  bedrijfseconomische omstandigheden;
b:  langdurige arbeidsongeschiktheid (2 jaar ziekte);
c:  frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen;
d:  disfunctioneren;
e:  verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
f:   gewetensbezwaren;
g:  verstoorde arbeidsverhouding;
h: andere omstandigheden die maken dat de arbeidsovereenkomst niet in stand kan blijven.

Het UWV handelt de eerste twee ontslaggronden af en voor de overige zes gronden, waaronder disfunctioneren (de d-grond), dient een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te worden ingediend bij de kantonrechter.

Dossier opbouw

De wetgever heeft disfunctioneren geformuleerd als: "de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten gevolge van ziekte of gebreken van de werknemer, mits de werkgever de werknemer hiervan tijdig in kennis heeft gesteld en hem in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren en de ongeschiktheid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer op voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer".

De rechter moet een voorgelegde zaak aan al deze wettelijke voorwaarden toetsen. Wanneer het verzoek niet aan alle voorwaarden voldoet, zal de rechter de arbeidsovereenkomst niet ontbinden. Dat de werkgever voldoet aan alle wettelijke voorwaarden, moet volgen uit de dossierstukken.

Het is sinds 1 juli 2015 van nog groter belang om een goede dossieropbouw te hebben bij een disfunctionerende werknemer. Een goed dossier was voorheen vooral belangrijk om hoge ontslagvergoedingen te voorkomen, maar nu zal de kantonrechter zonder een goed dossier in principe het ontbindingsverzoek afwijzen. Met het verdwijnen van de kantonrechtersformule en de introductie van de (veel lagere) in de wet geregelde transitievergoeding heeft de kantonrechter geen mogelijkheid meer om wel te ontbinden maar dan met een hogere vergoeding om een 'zwak dossier' te compenseren.

Heeft u vragen over de opbouw van een dossier? Wij helpen u graag!

Deel deze pagina:

Contactpersoon