Kleine werkgever betaalt minder transitievergoeding!28 augustus 2015

Per 1 juli 2015 geldt de transitievergoeding bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In vrijwel alle gevallen zal de werkgever nu een transitievergoeding aan een werknemer moeten betalen indien deze langer dan 2 jaar in dienst is en de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

De wetgever heeft oog gehad voor de gevolgen van de invoering van de transitievergoeding voor kleine werkgevers in het MKB. Vanaf 1 juli 2015 kunnen zij namelijk niet langer kiezen voor de "goedkopere" route bij het UWV, waarbij er voorheen in een UWV-procedure geen financiële vergoeding aan de werknemer behoefde te worden betaald.

Welke uitzonderingen gelden er voor kleine werkgevers (waarmee wordt bedoeld dat de werkgever minder dan 25 werknemers in dienst heeft)?

1. Geen extra opbouw transitievergoeding voor werknemers ouder dan 50

Tot 1 januari 2020 bouwen werknemers van 50 jaar en ouder die ten minste 10 jaar in dienst zijn een transitievergoeding op van 1/2 van het maandloon per periode van 6 maanden na hun 50e verjaardag (1 maandloon per dienstjaar). De verhoogde opbouw gaat in vanaf de eerste volledige periode van 6 maanden nadat de werknemer 50 is geworden. Deze verhoogde opbouwregeling is niet van toepassing voor kleine werkgevers.

2. Bij een slechte financiële positie tellen alleen de dienstjaren vanaf 1 mei 2013 mee.

Bij kleine werkgevers die overgaan tot ontslag vanwege een slechte financiële situatie, telt onder bepaalde voorwaarden de arbeid die is verricht vóór 1 mei 2013 niet mee voor de berekening van de transitievergoeding. Deze afwijkende regeling vervalt per 1 januari 2020.

De voorwaarden waaraan het UWV toetst zijn echter streng:

  • het netto resultaat van de onderneming van de werkgever moet over de drie boekjaren voorafgaand aan het "ontslagjaar" negatief zijn geweest;
  • de waarde van het eigen vermogen van de onderneming van de werkgever moet negatief zijn;
  • de waarde van de vlottende activa moet kleiner zijn dan de schulden met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar.

Heeft u minder dan 25 werknemers in dienst en wordt u geconfronteerd met een transitievergoeding? Check dan goed of de bovenstaande uitzonderingen voor kleine werkgevers op u van toepassing zijn en of u de transitievergoeding juist heeft berekend!

Deel deze pagina:

Contactpersoon