Aanbesteden: houd je aan de (eigen) regels!11 september 2015

Dat is toch simpel?


Als aanbestedende dienst wil je graag dat een opdracht wordt uitgevoerd door de best mogelijke aanbieder voor maximaal het geld wat je daarvoor te besteden hebt.

Stel redelijke en proportionele eisen op

Een aanbesteding is een soort wedstrijd. Op grond van de Europese Richtlijn voor Overheidsopdrachten (Richtlijn 2004/18/EG), de Aanbestedingswet en de nieuwe richtlijn voor overheidsopdrachten (2014/24/EU), welke voor april 2016 moet zijn omgezet in Nederlands recht, mag je met het oog daarop als opdrachtgever eisen stellen waar een inschrijver aan moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor gunning van de betreffende opdracht (de zogenaamde selectie- of geschiktheidseisen).  De aldus te stellen eisen zijn (onderdeel van) de spelregels waar zowel de inschrijvers als ook de opdrachtgever zich aan moet houden.

De te stellen eisen kunnen betrekking hebben op de financiële en economische draagkracht van de inschrijver, technische- of beroepsbekwaamheid van de inschrijver of beroepsbevoegdheid. De te stellen eisen moeten proportioneel zijn, in redelijke verhouding tot de aard en omvang van de opdracht staan.

Controle inschrijving

Voordat de aanbestedende dienst kan beslissen of zij voornemens is om de opdracht al dan niet aan een van de inschrijvers te gunnen, moet de aanbestedende dienst eerst bij alle inschrijvingen controleren of deze voldoen aan de op voorhand gestelde eisen (zie artikel 2.101 en 2.102 Aanbestedingswet). Voordat een winnaar aangewezen kan worden moet namelijk duidelijk zijn dat iedereen die heeft meegedaan zich ook aan de spelregels heeft gehouden. Inschrijvingen die niet aan de gestelde eisen voldoen moeten worden uitgesloten.

Lening = (geen) Eigen Vermogen?

Dat blijkt ook uit een recente uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant. Vereist was dat de inschrijvers voldoende financiële en economische draagkracht hadden om de continuïteit van de bedrijfsvoering ook gedurende de uitvoering van de te vergeven opdracht te waarborgen. Dat moest blijken uit de solvabiliteitsratio's van de inschrijvers. De solvabiliteit (verhouding Eigen Vermogen/Totaal Vermogen) moest daarbij minimaal 20% zijn.

Door een (niet-achtergestelde) lening van een moedermaatschappij mee te tellen was de aanbestedende dienst van oordeel dat een inschrijver aan die eis voldeed. Zonder die lening voldeed de betreffende inschrijver niet aan de betreffende eis. Een andere inschrijver kwam daar achter en maakte bezwaar. De rechter oordeelde vervolgens dat de inschrijver met de lening niet voldeed en uitgesloten moet worden.

Zie voor een voorbeeld waar de aanbieding niet voldeed aan de gestelde eisen een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland met hetzelfde gevolg.

Kortom

Stel bij het uitschrijven van een opdracht redelijke en proportionele eisen. Houd je als inschrijver aan die eisen. Schrijf alleen in als je zeker weet dat je aan die eisen voldoet. Controleer als aanbestedende dienst of de inschrijvingen aan de eerder gestelde eisen voldoen. Sluit een inschrijving die niet aan de gestelde eisen voldoet uit en maak uit de geldige inschrijvingen een keuze. Zo simpel kan aanbesteden zijn.

Ten slotte

Wilt u weten of de te stellen of gestelde eisen redelijk zijn, of een inschrijving aan de gestelde eisen voldoet, of uw bedrijf als opvolgende inschrijver nog een kans maakt omdat uw concurrent volgens u niet aan de gestelde eisen voldoet, of heeft u een andere juridische vraag? Bel/mail ons geheel vrijblijvend!

Deel deze pagina:

Contactpersoon